Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 51

6.11.4.

6.11.5.

Ustawienie: oś odniesienia szkieł odblaskowych musi być prostopadła do podłużnej osi symetrii pojazdu i musi być skierowana na zewnątrz. Przednie szkła odblaskowe mogą obracać się zgodnie z  kątem skrętu koła kierowanego.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

25.8.2009

6.11.6. 6.12.  6.12.1. 6.12.2. 6.12.3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Mogą być zgrupowane z innymi urządzeniami sygnalizacyjnymi. Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: środek odniesienia musi być usytuowany na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

L 222/51

6.12.3.1.

6.12.3.2. 6.12.3.3. 6.12.4.

6.12.5. 6.12.6. 6.12.7.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem. Powierzchnia świetlna światła odblaskowego może posiadać części wspólne z jakimkolwiek innym światłem barwy czerwonej, zamontowanym z tyłu pojazdu.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

L 222/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  1 Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu i  świateł barwy białej przy obserwacji od tyłu (Zob. załącznik I pkt B.9 i niniejszy załącznik ppkt 6.3.11.4.2)

Rysunek 1

Rysunek 2

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/53

Dodatek  2 Rysunek przedstawiający rozmieszczenie

L 222/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  3 Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  danym typie motocykla dwukołowego (Załączany do wniosku o homologację WE części, w przypadku gdy wniosek taki jest składany oddzielnie od wniosku o homologację pojazdu)

Numer referencyjny (nadawany przez wnioskodawcę): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o homologację części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w danym typie motocykla dwukołowego musi zawierać informacje określone w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE sekcja A punkty: 0.1, 0.2, 0.4–0.6, 8–8.4.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/55

Dodatek 4

Nazwa administracji

Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych  i sygnalizacji świetlnej w danym typie motocykla dwukołowego WZÓR Raport nr . . . . . . . . . . . . . . . . . placówki technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . dotyczący . . . . . . . . . . . . . . . . ., sporządzony dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr homologacji WE części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr rozszerzenia zakresu homologacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

Marka (nazwa handlowa) pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.