Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 51

Ponadto wszelkie motocykle z  przyczepą boczną mogą być wyposażone w  następujące urządzenia oświetle­ niowe i sygnalizacji świetlnej: przednie światło przeciwmgielne; tylne światło przeciwmgielne; światła awaryjne; boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne. Każde z urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, wymienione w pkt 1 i 2, musi być zamontowane zgodnie z przepisami pkt 6. Montaż innych urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej, poza urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i 2, jest niedozwolony. Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej, określone w pkt 1 i 2 i homologowane w odniesieniu do po­ jazdów kategorii M1  i  N1 zgodnie z  odpowiednimi dyrektywami  76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/538/EWG lub 77/539/EWG, są dozwolone również w moto­ cyklach z przyczepą boczną.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4.

5.

6.  6.1.  6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.3.1.

SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE MONTAŻU Światła drogowe Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne światło drogowe może być zamontowane powyżej, poniżej lub z obok innego światła przed­ niego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła drogowego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,

L 222/58

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

światło drogowe, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki spo­ sób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w niezależne światło mijania umieszczone obok światła drogowego, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła drogowe, z których jedno albo oba są zespolone z innym światłem przednim, muszą być za­ montowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płaszczy­ zny wzdłużnej pojazdu.

25.8.2009

6.1.3.2.

W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. W przypadku pojedynczego, niezależnego światła drogowego odległość między krawędzią powierzchni świetl­ nej światła drogowego a krawędzią powierzchni świetlnej światła mijania nie może przekraczać 200 mm dla każdej pary świateł. W przypadku dwóch świateł drogowych odległość między powierzchniami świetlnymi obu świateł drogowych nie może być większa niż 200 mm. Widoczność geometryczna Widoczność powierzchni świetlnej — nawet stref pozornie nieoświetlonych — dla danego kierunku obserwa­ cji musi być zapewniona w obszarze kąta bryłowego ograniczonego przez linie przechodzące przez pełny kon­ tur powierzchni świetlnej i odchylone na zewnątrz o kąt wynoszący minimum 5° w stosunku do osi odniesienia reflektora. Kąty widoczności geometrycznej określa się na podstawie konturu rzutu powierzchni świetlnej na poprzeczną płaszczyznę, styczną do najbardziej wysuniętej do przodu części szkła reflektora.

6.1.3.3.

6.1.3.4.

6.1.4.

6.1.5.

Ustawienie: w kierunku przodu pojazdu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.1.8.1. 6.1.8.2. 6.1.8.3. 6.1.9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.