Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 51

6.2.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej.

L 222/60

6.2.11. 6.3.  6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.3.1.

PL Inne wymogi: brak.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Światła kierunkowskazów Ilość: po dwa z każdej strony. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazów. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — — — krawędzie powierzchni świetlnych położone w  najdalszej odległości od podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 600 mm, minimalna odległość między powierzchniami świetlnymi świateł kierunkowskazów a najbliższymi świa­ tłami mijania musi wynosić: — — — — 75 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 90 cd, 40 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 175 cd, 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 250 cd, ≤ 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 400 cd.

6.3.3.2.

W kierunku wzdłużnym: odległość — w kierunku przodu pojazdu — między płaszczyzną poprzeczną pokry­ wającą się z najbardziej do tyłu wysuniętym elementem pojazdu a środkiem odniesienia tylnych świateł kierun­ kowskazów nie może przekraczać 300 mm. Przednie światło kierunkowskazów na przyczepie musi znajdować się z przodu osi środkowej przyczepy, a tylne światło kierunkowskazów na przyczepie musi znajdować się z ty­ łu osi środkowej przyczepy. Widoczność geometryczna Kąty poziome: zob. dodatek 2. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.3.4.

6.3.5.

Ustawienie Światła kierunkowskazów mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9.

Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami. Nie mogą być połączone z żadnym innym światłem. Nie mogą być zespolone z żadnym innym światłem. Połączenia elektryczne Światła kierunkowskazów muszą się włączać niezależnie od innych świateł. Wszystkie światła kierunkowska­ zów z jednej strony pojazdu muszą się włączać i wyłączać za pomocą jednego przełącznika.

6.3.10.

Wskaźnik kontrolny działania: obowiązkowy. Może to być wskaźnik optyczny bądź akustyczny, albo jednocześnie optyczny i akustyczny. Wskaźnik optycz­ ny musi mieć postać zielonego migającego światła, widocznego we wszystkich normalnych warunkach eks­ ploatacji pojazdu. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania któregokolwiek ze świateł kierunkowskazów wskaźnik musi gasnąć bądź świecić się, nie migając, albo musi wykazywać znaczącą zmianę częstotliwości mi­ gania. Wskaźnik o  charakterze wyłącznie akustycznym musi być wyraźnie słyszalny  i  musi spełniać te same wymogi funkcjonalne, co wskaźnik optyczny.

25.8.2009

6.3.11.

PL Inne wymogi

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/61

Cechy wymienione poniżej muszą być sprawdzone w sytuacji, kiedy prądnica/alternator dostarcza prąd tylko do tych obwodów, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania silnika i urządzeń oświetleniowych. 6.3.11.1. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządzenia świetlnego musi następować w  ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez zapalenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie wię­ cej niż półtorej sekundy. W przypadku wszystkich pojazdów, których światła kierunkowskazów są zasilane prądem stałym:

6.3.11.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.