Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 51

10.  światło stopu oznacza światło przeznaczone do sygnalizowania innym uczestnikom ruchu znajdującym się z tyłu pojazdu, że kie­ rowca tegoż pojazdu używa w danej chwili hamulca roboczego; 5.11.  przednie światło pozycyjne oznacza światło wskazujące obecność pojazdu widzianego od przodu; 5.12.  tylne światło pozycyjne oznacza światło wskazujące obecność pojazdu widzianego od tyłu; 5.13.  przednie światło przeciwmgielne oznacza światło przeznaczone do poprawy oświetlenia drogi w warunkach zamglenia, opadów śniegu, gwałtowne­ go deszczu lub tumanów kurzu; 5.14.  tylne światło przeciwmgielne oznacza światło przeznaczone do poprawy widoczności pojazdu od tyłu w warunkach dużego zamglenia;

L 222/6

PL 5.15.  światło cofania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

oznacza światło służące do oświetlania drogi z tyłu pojazdu oraz ostrzegania innych uczestników ruchu o tym, że dany pojazd jest w trakcie cofania lub o zamiarze wykonania manewru cofania; 5.16.  światło awaryjne oznacza jednoczesne działanie wszystkich świateł kierunkowskazów w celu zwrócenia uwagi na fakt, że pojazd ten stanowi w danej chwili szczególne zagrożenie dla innych uczestników ruchu; 5.17.  światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną oznacza urządzenie przeznaczone do oświetlania miejsca służącego do umocowania tylnej tablicy rejestracyjnej; urządzenie to może się składać z kilku elementów optycznych; 5.18.  szkło odblaskowe oznacza urządzenie przeznaczone do wskazywania obecności pojazdu przez odbicie światła wysyłanego przez źród­ ło światła niepodłączone do pojazdu, przy czym obserwator musi znajdować się niedaleko tego źródła światła; do celów niniejszego załącznika odblaskowych tablic rejestracyjnych nie uważa się za szkła odblaskowe;

6.  6.1. 

powierzchnia świetlna (zob. dodatek 1) powierzchnia emitująca światło urządzenia świetlnego lub szkła odblaskowego oznacza całość lub część zewnętrznej powierzchni materiału przepuszczającego światło, zgodnie z  danymi poda­ nymi przez producenta urządzenia na rysunku we wniosku o homologację (zob. dodatek 1);

6.2. 

powierzchnia świetlna urządzenia świetlnego (zob. ppkt 5.7, 5.8, 5.13 i 5.15) oznacza rzut prostopadły całej powierzchni czynnej zwierciadła lub też, w  przypadku reflektorów przednich ze zwierciadłem elipsoidalnym, rzut szyby reflektora na płaszczyznę poprzeczną. Do urządzeń świetlnych, które nie posiadają zwierciadła, stosuje się definicję podaną w  ppkt  6.3. Jeżeli powierzchnia świetlna reflektora rozciąga się jedynie na część całkowitej powierzchni czynnej zwierciadła, wtedy pod uwagę bierze się rzut tylko tej części. W  przypadku świateł mijania powierzchnia świetlna jest ograniczona konturem granicy światła  i  cienia na szybie reflektora. Jeżeli istnieje możliwość nastawiania zwierciadła i szyby względem siebie, za obowiązujące przyjmuje się ustawienie średnie;

6.3. 

powierzchnia świetlna urządzenia sygnalizacji świetlnej innego niż szkło odblaskowe (zob. ppkt 5.9–5.12, 5.14, 5.16 i 5.17) oznacza rzut prostopadły światła na płaszczyznę prostopadłą do jego osi odniesienia, styczną do jego zewnętrznej powierzchni emitującej światło, ograniczony krawędziami ekranów usytuowanych w tej płaszczyźnie, z których każ­ dy ma przepuszczać tylko 98 % całkowitego natężenia światła w kierunku osi odniesienia; do określenia granic po­ wierzchni świetlnej: dolnej, górnej  i  bocznych wykorzystuje się jedynie ekrany z  krawędziami poziomymi lub pionowymi;

6.4. 

powierzchnia świetlna szkła odblaskowego (zob. ppkt 5.18) oznacza rzut prostopadły światła odblaskowego na płaszczyznę prostopadłą do jego osi odniesienia, ograniczony płaszczyznami stycznymi do zewnętrznych krawędzi powierzchni emitującej światło tego szkła odblaskowego oraz równoległymi do wspomnianej osi; do określenia granic powierzchni świetlnej: dolnej, górnej  i  bocznych wyko­ rzystuje się jedynie płaszczyzny poziome i pionowe;

7. 

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.