Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 42

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 42

Strona 42 z 51

niezależne światło drogowe może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przednie­ go: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła drogowego musi znaj­ dować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, światło drogowe, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki spo­ sób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposażony w niezależne światło mijania umieszczone obok światła drogowego, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła drogowe, z których jedno albo oba są zespolone z innym światłem przednim, muszą być za­ montowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płaszczy­ zny wzdłużnej pojazdu.

6.1.3.2.

W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. W przypadku pojedynczego, niezależnego światła drogowego, odległość między krawędzią powierzchni świetl­ nej światła drogowego a krawędzią powierzchni świetlnej światła mijania nie może przekraczać 200 mm dla każdej pary świateł. Widoczność geometryczna Widoczność powierzchni świetlnej — nawet stref pozornie nieoświetlonych — dla danego kierunku obserwa­ cji musi być zapewniona w obszarze kąta bryłowego ograniczonego przez linie przechodzące przez pełny kon­ tur powierzchni świetlnej i odchylone na zewnątrz o kąt wynoszący minimum 5° w stosunku do osi odniesienia reflektora. Kąty widoczności geometrycznej określa się na podstawie konturu rzutu powierzchni świetlnej na poprzeczną płaszczyznę, styczną do najbardziej wysuniętej do przodu części szkła reflektora.

6.1.3.3.

6.1.4.

6.1.5.

Ustawienie: w kierunku przodu pojazdu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.1.8.1. 6.1.8.2. 6.1.8.3. 6.1.9.

Może być zgrupowane ze światłem mijania i z innymi światłami przednimi. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone: ze światłem mijania; z przednim światłem pozycyjnym; z przednim światłem przeciwmgielnym. Połączenia elektryczne Światła drogowe muszą świecić się jednocześnie. W momencie przełączania świateł ze świateł mijania na świa­ tła drogowe muszą zapalać się wszystkie światła drogowe. W momencie przełączania świateł ze świateł dro­ gowych na światła mijania muszą gasnąć wszystkie światła drogowe. Światła mijania mogą świecić się równocześnie ze światłami drogowymi.

6.1.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie niebieskiej.

6.1.11.

Inne wymogi: maksymalne natężenie światła wszystkich włączonych jednocześnie świateł drogowych nie może przekraczać 225 000 cd (wartość homologacji WE części).

25.8.2009

6.2.  6.2.1.

PL Światła mijania Ilość: jedno lub dwa.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/75

Niemniej jednak w przypadku pojazdów trzykołowych o minimalnej szerokości 1 300 mm wymagane są dwa światła mijania. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.3.1. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne światło mijania może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przednie­ go: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła mijania musi znaj­ dować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, światło mijania, zespolone z innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli jednak pojazd jest wyposa­ żony w niezależne światło drogowe umieszczone obok światła mijania, środki odniesienia obu tych świa­ teł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła mijania, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w  taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej metrii pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.