Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 51

powierzchnia widoczna dla określonego kierunku obserwacji, w zależności od wyboru producenta lub jego upoważnionego przedstawicie­ la, oznacza prostopadły rzut: — — konturu rzutu powierzchni emitującej światło na zewnętrzną powierzchnię soczewek (a–b), albo powierzchni emitującej światło (c–d),

na płaszczyznę prostopadłą do kierunku obserwacji oraz styczną do wysuniętego najbardziej na zewnątrz punktu soczewek (zob. rysunki w dodatku 1);

25.8.2009

8. 

PL oś odniesienia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/7

oznacza specyficzną oś danego światła, określoną przez producenta (danego światła), służącą za kierunek odniesie­ nia (H = 0°, V = 0°) dla kątów pola przy pomiarach fotometrycznych oraz podczas montażu światła na pojeździe;

9. 

środek odniesienia oznacza punkt przecięcia osi odniesienia z powierzchnią emitującą światło, przy czym punkt ten określa producent światła;

10. 

kąty widoczności geometrycznej oznaczają kąty wyznaczające obszar najmniejszego kąta bryłowego, w którym musi być widzialna powierzchnia wi­ doczna światła. Obszar ten wyznaczają wycinki powierzchni kuli, której środek jest jednocześnie środkiem odnie­ sienia światła  i  której równik jest równoległy do nawierzchni drogi. Kąty poziome odpowiadają długości, a  kąty pionowe — szerokości. Po wewnętrznej stronie kątów widoczności geometrycznej nie mogą występować przeszko­ dy dla rozprzestrzeniania się światła z  żadnej części powierzchni widocznej światła urządzenia świetlnego obser­ wowanego z nieskończonej odległości. Przy wykonywaniu pomiarów w bliższej odległości od światła identyczną dokładność można osiągnąć tylko po do­ konaniu przesunięcia równoległego kierunku obserwacji. Nie bierze się pod uwagę przeszkód istniejących po we­ wnętrznej stronie kątów widoczności geometrycznej, jeżeli występowały one już w  momencie przyznania homologacji. Jeżeli po zamontowaniu światła jakakolwiek część powierzchni widocznej światła jest zakryta przez jakąkolwiek dal­ szą część pojazdu, niezbędne jest udowodnienie, że część światła nieprzesłonięta przeszkodami nadal odpowiada wartościom fotometrycznym wymaganym do homologacji urządzenia świetlnego jako zespołu optycznego (zob. dodatek 1);

11. 

obrys zewnętrzny z każdej strony pojazdu oznacza płaszczyznę równoległą do podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, pokrywającą się z boczną powierzchnią zewnętrzną, przy czym nie bierze się pod uwagę rzutu (rzutów):

11.1. lusterek wstecznych; 11.2. świateł kierunkowskazów;

12. 

szerokość całkowita oznacza odległość między dwiema płaszczyznami pionowymi określonymi w pkt 11;

13. 

odległość między dwoma światłami skierowanymi w tym samym kierunku oznacza odległość między rzutami prostopadłymi konturów obydwu powierzchni świetlnych na płaszczyznę pro­ stopadłą do osi odniesienia, zgodnie z definicjami podanymi w pkt 6, w zależności od konkretnego przypadku;

14. 

wskaźnik kontrolny działania oznacza wskaźnik pokazujący, czy włączone urządzenie funkcjonuje prawidłowo, czy też nie;

15. 

wskaźnik włączenia świateł oznacza wskaźnik pokazujący, czy dane urządzenie jest włączone, lecz niesygnalizujący prawidłowego czy wadli­ wego działania urządzenia.

L 222/8

PL B.  SPECYFIKACJE OGÓLNE 1.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej muszą być montowane w taki sposób, aby w normalnych warun­ kach użytkowania i bez względu na wszelkie wibracje, jakim mogą zostać poddane, zachowały swoje właściwości określone w niniejszej dyrektywie i zapewniały zgodność pojazdu z wymogami niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.