Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 51

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 51

Strona 51 z 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić. (1) Na oddzielnym arkuszu należy podać prawidłowo zidentyfikowane typy każdego urządzenia spełniającego wymogi dotyczące montażu, przewidziane w niniejszym załączniku.

L 222/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

ZAŁĄCZNIK  VII

CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa i  jej zmiana (o których mowa w art. 6) Dyrektywa Rady 93/92/EWG Dyrektywa Komisji 2000/73/WE (Dz.U. L 311 z 14.12.1993, s. 1) (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, s. 20)

CZĘŚĆ B Terminy przeniesienia do prawa krajowego  i daty rozpoczęcia stosowania (o których mowa w art. 6)

Dyrektywa Termin przeniesienia Data rozpoczęcia stosowania

93/92/EWG 2000/73/WE

1 maja 1995 r. 31 grudnia 2001 r.

1 listopada 1995 r. (1) 1 stycznia 2002 r. (2)

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 akapit trzeci dyrektywy 93/92/EWG: „Począwszy od dnia określonego w akapicie pierwszym, państwa członkowskie nie mogą zakazać pierwszego dopuszczenia do ruchu po­ jazdów, z przyczyn związanych z instalacją urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, jeżeli spełniają one wymogi niniejszej dy­ rektywy.”. (2) Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2000/73/WE: „1. Z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r. państwa członkowskie nie mogą, z przyczyn odnoszących się do instalacji urządzeń oświetle­ niowych i sygnalizacji świetlnej: — odmówić udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do typu dwu- lub trzykołowego pojazdu silnikowego, lub — zakazać rejestrowania, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, jeżeli instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej spełnia wymogi dyrektywy 93/92/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą. 2. Z mocą od dnia 1 lipca 2002 r. państwa członkowskie odmawiają udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do wszelkich nowych typów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych z przyczyn odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygna­ lizacji świetlnej, jeżeli nie są spełnione wymogi dyrektywy 93/92/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.”.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/91

ZAŁĄCZNIK  VIII TABELA KORELACJI

Dyrektywa 93/92/EWG Dyrektywa 2000/73/WE Niniejsza dyrektywa

art. 1 i 2 art. 3 akapit pierwszy art. 3 akapit drugi art. 4 art. 5 art. 6 ust. 1 art. 2 ust. 1 art. 2 ust. 2 art. 6 ust. 2 — art. 7 załączniki I–VI — —

art. 1 i 2 art. 3 ust. 1 art. 3 ust. 2 art. 4 — — art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 2 art. 5 ust. 3 art. 6 i 7 art. 8 załączniki I–VI załącznik VII załącznik VIII

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.