Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 51

W szczegól­ ności wyklucza się możliwość przypadkowego rozregulowania świateł. Reflektory oświetlające muszą być zamontowane w sposób umożliwiający ich łatwe ustawienie. Dla wszystkich urządzeń sygnalizacji świetlnej oś odniesienia światła po jego zamontowaniu do pojazdu musi być prostopadła do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu w przypadku szkieł odblaskowych bocznych, a równo­ legła w przypadku wszystkich innych urządzeń sygnalizacyjnych. Dopuszczalne odchylenie wynosi 3° w dowolnym kierunku. Ponadto konieczne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji producenta w zakresie montażu.

2. 3.

4.

W przypadku braku szczegółowych instrukcji wysokość i ustawienie świateł sprawdza się na pojeździe nieobciążo­ nym, umieszczonym na płaskiej, poziomej powierzchni, przy czym jego środkowa płaszczyzna wzdłużna musi znaj­ dować się w  pionie, a  jego koła muszą być ustawione dokładnie do jazdy na wprost. Ciśnienie w  oponach musi pokrywać się z odpowiednimi wartościami ciśnienia, wyszczególnionymi przez producenta dla danego określonego obciążenia. W przypadku braku szczególnych wymogów światła stanowiące parę muszą: być zamontowane w pojeździe symetrycznie względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej; być wzajemnie symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej; spełniać te same wymogi kolorymetryczne; posiadać zasadniczo identyczne własności fotometryczne. W przypadku braku szczegółowych instrukcji światła mające różne funkcje mogą być niezależne lub zgrupowane, połączone lub zespolone w ramach jednego urządzenia, z zastrzeżeniem, że każde z tych świateł spełnia wymogi, jakie mają do niego zastosowanie. Pomiaru maksymalnej wysokości od nawierzchni dokonuje się od najwyższego punktu powierzchni świetlnej, a po­ miaru minimalnej wysokości — od jej punktu najniższego. Pomiaru minimalnej odległości świateł mijania od ziemi dokonuje się od niższej krawędzi szkła światła lub zwierciadła, jeżeli to ostatnie jest wyżej. W przypadku braku szczególnych wymogów żadne światła inne niż światła kierunkowskazów  i  światła awaryjne nie mogą emitować światła migającego. Przy obserwacji pojazdu od przodu nie może być widoczne żadne światło barwy czerwonej, a przy obserwacji od tyłu nie może być widoczne żadne światło barwy białej, z wyjątkiem światła cofania. Spełnienie niniejszego wymo­ gu sprawdza się w następujący sposób (zob. rysunki zgodne z typami pojazdów dwukołowych i trzykołowych za­ mieszczone w dodatku 1 do załączników II–VI): dla widoczności świateł barwy czerwonej od przodu: żadne światło barwy czerwonej nie może być bezpośrednio widoczne dla obserwatora poruszającego się w  strefie  1, na płaszczyźnie poprzecznej usytuowanej  25  m  przed przednią częścią pojazdu; dla widoczności świateł barwy białej od tyłu: żadne światło barwy białej nie może być bezpośrednio widoczne dla obserwatora poruszającego się w strefie 2, w płaszczyźnie poprzecznej usytuowanej 25 m za tylną częścią pojazdu; Strefy 1 i 2, z perspektywy obserwatora, ograniczone są swoimi płaszczyznami w następujący sposób:

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.

7.

8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1. w zakresie wysokości — dwiema poziomymi płaszczyznami usytuowanymi, odpowiednio,  1  m  i  2,2  m  nad nawierzchnią; 9.3.2. w zakresie szerokości — dwiema pionowymi płaszczyznami usytuowanymi na zewnątrz pojazdu, odpowiednio z  przodu  i  z  tyłu, pod kątem  15° względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu. Płaszczyzny te przechodzą, odpowiednio, przez pionowe linie przecięcia pionowych płaszczyzn równoległych do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, służących do wyznaczenia jego szerokości całkowitej, i płaszczyzn poprzecznych, służących do wyznaczenia całkowitej długości pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.