Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 51

L 222/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

ZAŁĄCZNIK  II WYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO MOTOROWERÓW DWUKOŁOWYCH

1.

Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w pkt B.14 załącznika I wszystkie motorowery dwukołowe muszą być wyposażone w następujące urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej: światło mijania; tylne światło pozycyjne; światło stopu. Ten wymóg nie ma zastosowania w odniesieniu do motorowerów objętych wyjątkiem określo­ nym w załączniku I pkt B.14; tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne; tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne; szkła odblaskowe w pedałach, tylko w przypadku motorowerów wyposażonych w pedały, których nie można złożyć. Ponadto wszelkie motorowery dwukołowe mogą być wyposażone w  następujące urządzenia oświetlenio­ we i sygnalizacji świetlnej: światło drogowe; światła kierunkowskazów; światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną; przednie światło pozycyjne; przednie szkła odblaskowe inne niż trójkątne. Każde z urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, wymienione w pkt 1 i 2, musi być zamontowane zgodnie z przepisami pkt 6. Montaż innych urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej, poza urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i 2, jest niedozwolony. Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej określone w pkt 1 i 2, homologowane w odniesieniu do mo­ tocykli zgodnie z  dyrektywą  97/24/WE lub homologowane w  odniesieniu do pojazdów kategorii M1  i  N1 zgodnie z  dyrektywami  76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/538/EWG lub 77/539/EWG, są dozwolone również w motorowerach. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE MONTAŻU Światła drogowe Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne światło drogowe może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przed­ niego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła drogowego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,

1.1. 1.2. 1.3.

1.4. 1.5. 1.6.

2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.

4.

5.

6.  6.1.  6.1.1. 6.1.2. 6.1.3.  6.1.3.1.

25.8.2009

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

światło drogowe, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki spo­ sób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli jednak po­ jazd jest wyposażony w  niezależne światło mijania umieszczone obok światła drogowego, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła drogowe, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w  taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej pojazdu.

L 222/13

6.1.3.2.

W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu, bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. W każdym przypadku odległość między krawędzią powierzchni świetlnej jakiegokolwiek niezależnego świa­ tła drogowego a krawędzią powierzchni świetlnej światła mijania nie może przekraczać 200 mm. Odległość między powierzchniami świetlnymi dwóch świateł drogowych nie może przekraczać 200 mm. Widoczność geometryczna Widoczność powierzchni świetlnej — nawet stref pozornie nieoświetlonych — dla danego kierunku obser­ wacji musi być zapewniona w obszarze kąta bryłowego ograniczonego przez linie przechodzące przez pełny kontur powierzchni świetlnej i odchylone na zewnątrz o kąt wynoszący minimum 5° w stosunku do osi od­ niesienia reflektora. Kąty widoczności geometrycznej określa się na podstawie konturu rzutu powierzchni świetlnej na poprzeczną płaszczyznę, styczną do najbardziej wysuniętej do przodu części szkła reflektora.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.