Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1

Strona 1 z 51
25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009  r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych

(wersja  ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

projektowania i budowy pojazdów silnikowych, odnoszą­ ce się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich, mającego na celu umożli­ wienie stosowania dla wszystkich typów pojazdów procedury homologacji typu WE, o  której mowa w  dyrektywie  2002/24/WE. W  związku z  tym przepisy dyrektywy  2002/24/WE, odnoszące się do układów, czę­ ści  i  oddzielnych zespołów technicznych jedno- lub trzy­ kołowych pojazdów silnikowych, stosuje się do niniejszej dyrektywy. W każdym państwie członkowskim urządzenia oświetle­ niowe  i  sygnalizacji świetlnej instalowane w  pojazdach dwu- lub trzykołowych powinny spełniać niektóre wymo­ gi techniczne, ustanowione na mocy bezwzględnie wiążą­ cych przepisów. Zastosowanie procedury homologacji WE ustanowionej w dyrektywie 2002/24/WE w odniesieniu do każdego takiego pojazdu wymaga opracowania zharmoni­ zowanych wymogów dotyczących instalacji wymienio­ nych urządzeń. Ustala się, że urządzenia oświetleniowe homologowane dla pojazdów kategorii M1  i  N1, zgodnie z  odpowiednimi dyrektywami, mogą również być instalowane w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych. Należy również za­ pewnić możliwość nieobowiązkowego instalowania przednich świateł przeciwmgielnych, tylnych świateł prze­ ciwmgielnych, świateł cofania oraz świateł awaryjnych w  trzykołowych motorowerach  i  lekkich pojazdach czterokołowych. W celu ułatwienia dostępu do rynków krajów spoza Wspólnoty powinna istnieć równoważność w  zakresie obejmującym motocykle dwukołowe między wymogami niniejszej dyrektywy a  wymogami rozporządzenia nr  53  Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjed­ noczonych (6) (EKG ONZ).

Dyrektywa Rady  93/92/EWG z  dnia 29  październi­ ka  1993  r. w  sprawie instalacji urządzeń oświetlenio­ wych  i  sygnalizacji świetlnej w  jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (3) została znacząco zmieniona (4). W  celu zapewnienia jej jasności  i  zrozumiałości powinna zostać sporządzona jej wersja ujednolicona. Dyrektywa  93/92/EWG jest jedną ze szczegółowych dy­ rektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, o  którym mowa w  dyrektywie Rady  92/61/EWG z  dnia 30  czerwca  1992  r. dotyczącej homologacji typu dwui  trzykołowych pojazdów mechanicznych zastąpionej dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwulub trzykołowych pojazdów mechanicznych (5). W niniej­ szej dyrektywie określono normy techniczne dotyczące

(4)

(2)

(5)

(1)  Dz.U. C 151 z 17.6.2008, s. 12. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym)  i  decyzja Rady z dnia 22 czerwca 2009 r. (3)  Dz.U. L 311 z 14.12.1993, s. 1. (4)  Zob. załącznik VII część A. (5)  Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.