Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 223 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2009-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 223 POZ 3

Strona 1 z 10
26.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 103a i art. 121 lit. a) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dla owoców i warzyw, normy te powinny być takie same jak normy EKG/ONZ. W związku z tym należy dostosować szczegółowe normy handlowe dla owoców i warzyw przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1580/2007 do nowych norm EKG/ONZ.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1580/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2) zostało istotnie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1221/2008 (3) mającym zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r. w odniesieniu do przepisów w zakresie norm handlowych. Należy jednak wyjaśnić nowo wprowadzony przepis dotyczący produktów, które mają być wyłączone z ogólnej normy handlowej. Artykuł 53 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 przewiduje, że wartość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu za okres odniesienia obliczana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym okresie odnie­ sienia. Pożądane jest, aby stosować tę zasadę również do wartości produkcji grup producentów stanowiącej przedmiot obrotu. W 2008 r. Grupa Robocza ds. Norm Jakości Produktów Rolnych Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) dokonała prze­ glądu norm EKG/ONZ dla sałaty, endywii o kędzierzawych liściach i endywii szerokolistnej (batawii), gruszek i pomidorów. Aby zapobiec niepo­ trzebnym przeszkodom w handlu, jeśli na poziomie wspólnotowym istnieją szczegółowe normy handlowe

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1580/2007 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) W art. 3 ust. 3b lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) grzyby niehodowlane objęte kodem CN 0709 59”; 2) W art. 44 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Wartość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu obli­ czana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie, dla którego wnioskowana jest pomoc.”; 3) Części 4, 6 i 10 części B załącznika I zastępuje się tekstem znajdującym się w częściach A, B i C załącznika do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2009 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 336 z 13.12.2008, s. 1.

L 223/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2009

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A „Część 4: Norma handlowa dla sałaty, endywii o kędzierzawych liściach i endywii szerokolistnej (batawii) I. DEFINICJA PRODUKTU Niniejszą normę stosuje się do: — odmian uprawnych sałaty pochodzących od: — Lactuca sativa L.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 223 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 31 z 200926.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L223 - 26 z 200926.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L223 - 24 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 112. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L223 - 22 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, w wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L223 - 20 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory

 • Dz. U. L223 - 1 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.