Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 223 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

Data ogłoszenia:2009-08-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 223 POZ 31

Strona 1 z 4
26.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/31

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Należy zatem 2006/126/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (1), w szczególności jej art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Praw Jazdy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku III do dyrektywy 2006/126/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej rok od jej wejścia w życie. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3

Minimalne wymagania dotyczące zdolności do kiero­ wania pojazdami nie są w pełni zharmonizowane. Państwa członkowskie mają prawo wprowadzać normy bardziej rygorystyczne niż minimalne wymagania euro­ pejskie ustanowione w załączniku III pkt 5 dyrektywy 2006/126/WE. Ponieważ istnienie różnych przepisów w poszczególnych państwach członkowskich może wpływać na swobodę przemieszczania się, Rada w swojej rezolucji z dnia 26 czerwca 2000 r. wezwała w szczególności do prze­ glądu kryteriów medycznych obowiązujących przy wyda­ waniu praw jazdy. Komisja, zgodnie z rezolucją Rady, zaleciła podjęcie działań w średniej i dłuższej perspektywie czasowej w celu zaktualizowania załącznika III w świetle postępu naukowo-technicznego, jak określono w art. 8 dyrektywy 2006/126/WE. Ustalono, że do czynników medycznych wpływających na zdolność do kierowania pojazdami, które należy wziąć pod uwagę, należą wzrok, cukrzyca i padaczka. W tym celu powołano grupy robocze składające się ze specjalistów wyznaczonych przez państwa członkowskie. Grupy te sporządziły sprawozdania w celu aktualizacji odpowiednich fragmentów załącznika III do dyrektywy 2006/126/WE.

(2)

(3)

(4)

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 25 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

(5)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18.

L 223/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do dyrektywy 2006/126/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „WZROK 6. Wszystkie osoby ubiegające się o prawo jazdy poddają się właściwemu badaniu w celu upewnienia się, czy posiadają one odpowiednią ostrość widzenia do kierowania pojazdami o napędzie silnikowym. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do odpowiedniej zdolności widzenia osoby ubiegającej się o prawo jazdy, osoba taka poddaje się badaniu przez właściwy organ medyczny. Podczas takiego badania zwraca się szcze­ gólną uwagę na: ostrość widzenia, pole widzenia, widzenie w półmroku, wrażliwość na kontrast i olśnienie, diplopię oraz na inne funkcje wzroku, których upośledzenie może zagrażać bezpiecznemu kierowaniu pojazdami. Dla kierowców należących do grupy 1 można rozważać wydanie prawa jazdy w »wyjątkowych przypadkach«, gdy nie jest możliwe spełnienie wymogów dotyczących pola widzenia lub ostrości widzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 223 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 26 z 200926.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L223 - 24 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 112. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L223 - 22 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, w wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L223 - 20 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na pomidory

 • Dz. U. L223 - 3 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie norm handlowych dotyczących sektora owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 1 z 200926.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.