Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2009-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 3

Strona 1 z 2
28.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 780/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności ich art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci,

Artykuł 1 Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych przewidziany w art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (zwanych dalej „warunkami zatrudnienia”), były pracownik zatrudniony na czas określony lub były pracownik kontraktowy Wspólnot, który spełnia warunki określone w ust. 1 wymienio­ nych artykułów, zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) w ciągu ośmiu dni od dnia zakończenia służby w instytucji Wspólnot, dla której pracował, przedstawić tej instytucji oświadczenie określające: a) że pozostaje bez pracy po zakończeniu tej służby; b) że jego miejscem pobytu jest jedno z państw członkow­ skich Wspólnot; c) miejsce i adres pobytu; 2) oraz

uwzględniając opinię komitetu ekspertów ustanowionego na mocy ust. 2 wymienionych artykułów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich określono zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych odpowiednio byłym pracow­ nikom zatrudnionym na czas określony i byłym pracow­ nikom kontraktowym, którzy pozostają bez pracy po zakończeniu służby w jednej z instytucji Wspólnot Euro­ pejskich.

(2)

Za ustanowienie przepisów niezbędnych do stosowania ust. 2 wymienionych artykułów odpowiada Komisja.

(3)

Należy zagwarantować, aby byli pracownicy zatrudnieni na czas określony i byli pracownicy kontraktowi spełniali wymogi przewidziane w przepisach stosowanych przez właściwe organy w miejscu pobytu w takim samym stopniu, jakby byli uprawnieni do otrzymywania świad­ czeń dla bezrobotnych na mocy tych przepisów.

a) najszybciej jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia służby w jednej z instytucji Wspólnot zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy w miejscu pobytu jako osoba poszukująca pracy; b) najszybciej jak to możliwe i najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia służby w jednej z instytucji Wspólnot złożyć we właściwym urzędzie lub instytucji w miejscu pobytu wniosek o przyznanie świadczeń dla bezrobot­ nych, jeśli przepisy krajowe przewidują takie świadczenia; 3) w momencie rejestracji, o której mowa w pkt 2 lit. a), przedłożyć zaświadczenie wystawione na jego rzecz przez instytucję Wspólnot, dla której pracował, urzędowi pracy, o którym mowa powyżej, który zaświadczenie to niezwłocznie wypełnia, uzupełniając co najmniej rubrykę poświadczającą zarejestrowanie byłego pracownika jako osoby poszukującej pracy. Zaświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia, można zastąpić uproszczoną wiadomością, przesyłaną na przykład drogą elektroniczną, pod warunkiem że zostało to ustalone w drodze porozumienia między Komisją, repre­ zentującą wszystkie instytucje Wspólnot, a zainteresowanymi organami krajowymi;

(4)

W ramach stosunków między osobami uprawnionymi a organami administracyjnymi, z jednej strony, oraz między organami krajowymi a organami wspólnoto­ wymi, z drugiej strony, należy dążyć do uproszczenia procedur.

(5)

Zapewnienie większej skuteczności współpracy organów krajowych właściwych w kwestiach zatrudnienia i bezrobocia z Komisją możliwe jest przede wszystkim dzięki elektronicznej wymianie informacji, zwłaszcza w ramach projektu EESSI (systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecz­ nego),

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporzą­ dzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 420/2008 (Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 23 z 200928.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 191 z 23.7.2009)

 • Dz. U. L226 - 22 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L226 - 21 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L226 - 20 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L226 - 19 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L226 - 18 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L226 - 16 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L226 - 8 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

 • Dz. U. L226 - 1 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.