Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

Data ogłoszenia:2009-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 8

Strona 1 z 6
L 226/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachun­ kowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar­ czej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

w badaniach struktury gospodarstw rolnych, należy zmienić sposób rejestrowania choinek świątecznych w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008 (2) określa rodzaj danych rachunkowych, jakie należy przedstawić w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające okre­ ślone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozpo­ rządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (3) zmienia sposób wypłacania dotacji rolnikom. Zmiany te należy wziąć pod uwagę w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów prawidłowego kontrolowania rozwoju dochodów gospodarstw rolnych oraz ma stanowić wystarczającą podstawę do analizy działalności gospodarczej gospodarstw. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (4) wprowadziło zmienną klasyfika­ cyjną, która odzwierciedla znaczenie pozostałych rodzajów działalności gospodarczej innej niż rolnicza (OGA), bezpośrednio związanych z gospodarstwem. Ta zmienna klasyfikacyjna powinna zostać uwzględniona w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (5) zmienia sposób rejestrowania choinek świątecznych w badaniach struktury gospo­ darstw rolnych. W celu ujednolicenia z zapisem

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 109 z 23.6.1965, s. 1859/65. L 237 z 4.9.2008, s. 18. L 30 z 31.1.2009, s. 16. L 335 z 13.12.2008, s. 3. L 321 z 1.12.2008, s. 14. (6)

W obecnym formacie sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych nie przewidziano możliwości wskazania, że większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze objętym wsparciem z funduszy struktural­ nych. Aby instrukcje stały się bardziej przejrzyste należy przewidzieć możliwość wskazania, że gospodarstwo nie jest położone na obszarach określonych w art. 5, 6 lub 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Euro­ pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej­ skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (6).

(2)

W obecnym formacie sprawozdania z gospodarstwa rolnego nie przewidziano możliwości zaksięgowania uprawy grzybów pod osłonami. Z uwagi na fakt, że grzyby często są uprawiane w jaskiniach lub budynkach, należy przewidzieć możliwość uwzględnienia w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego uprawy grzybów prowadzonej pod osłonami.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 868/2008.

(8)

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 226 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 23 z 200928.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 191 z 23.7.2009)

 • Dz. U. L226 - 22 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L226 - 21 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L226 - 20 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 8. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L226 - 19 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L226 - 18 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L226 - 16 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L226 - 3 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do art. 28a ust. 2 akapit trzeci i art. 96 ust. 2 akapit trzeci warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L226 - 1 z 200928.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.