Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2009-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 3

Strona 1 z 4
29.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 789/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci,

ochrona zwierząt przed narażeniem na kontakt z wektorami jest możliwa. Ochrona zwierząt przed atakami wektorów nie powinna opierać się jedynie na stosowaniu środków owadobójczych lub środków odstra­ szających owady, ale powinna wymagać także trzymania zwierząt w zakładzie odpornym na wektory, w którym podjęto dodatkowe środki zapobiegające kontaktowi zwierząt z wektorami, w szczególności łączące odpo­ wiednie bariery fizyczne i środki chemiczne (owado­ bójcze lub odstraszające owady). Brak wektorów można weryfikować za pomocą pułapek na wektory zainstalo­ wanych w takich zakładach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonaw­ czych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należą­ cych do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (2) ustanowiono przepisy dotyczące przemieszczeń tych zwierząt, w związku z chorobą niebieskiego języka, wewnątrz i ze stref zamkniętych. W rozporządzeniu ustanawia się także warunki zwol­ nienia z przewidzianego w dyrektywie 2000/75/WE zakazu opuszczania strefy zamkniętej, mającego zastoso­ wanie do przemieszczeń takich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków. Warunki te obejmują ochronę takich zwierząt przed atakami wektorów.

(5)

W opinii panelu naukowego ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt EFSA w sprawie ryzyka przeniesienia choroby niebieskiego języka podczas tranzytu zwierząt, przyjętej w dniu 11 września 2008 r. (3), wskazano, iż ryzyko wynikające z przemieszczania zwierząt w okresie niskiego ryzyka przeniesienia nawet bez dodatkowych badań pozostaje znacznie niższe niż w innych okresach nawet w połączeniu z badaniami serologicznymi lub PCR. Ponadto gdy długość okresu tranzytu, podczas którego zwierzęta narażone są na ataki wektorów, nie przekracza jednego dnia, skuteczność środków owado­ bójczych lub odstraszających owady jako środków zmniejszających ryzyko uważa się za wystarczającą do ochrony zwierząt przed takimi atakami.

(2)

W celu pozwolenia na większą elastyczność w opracowywaniu programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do ozna­ czania „obszarów niższego ryzyka”, można opracowywać alternatywne strategie monitorowania przy użyciu zwie­ rząt wskaźnikowych, dające jednak ten sam poziom zabezpieczeń dotyczących wykazania braku występo­ wania wirusa. Badania serologiczne lub wirusologiczne mogą obejmować również badania próbek pobranych do innych celów, takich jak próbki z rzeźni lub próbki mleka ze zbiorników.

Tranzyt przez „obszary niższego ryzyka”, gdzie stosuje się szczepionkę i nie występuje przynajmniej jeden szcze­ gólny serotyp wirusa, nie stwarza zagrożenia zakażenia dla zwierząt.

(6)

Należy zatem przyjąć pewne odstępstwa od ogólnego wymogu ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1266/2007, że zwierzęta i pojazdy muszą być zabezpie­ czone za pomocą środków owadobójczych lub odstra­ szających owady podczas wszelkich przemieszczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L227 - 9 z 200929.8.2009

    Zalecenie Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy

  • Dz. U. L227 - 7 z 200929.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii i Mauritiusa w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6385) (1)

  • Dz. U. L227 - 1 z 200929.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.