Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii i Mauritiusa w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6385) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 7

29.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii i Mauritiusa w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6385)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/624/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują­ cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa­ tych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4 oraz zdanie wprowadzające w art. 19, jak również ppkt (i) i (ii) tego artykułu, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami zdrowia zwie­ rząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty okre­ ślonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

strowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz konio­ watych do hodowli i produkcji oraz przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny konio­ watych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c) dyrektywy 90/426/EWG oraz zgodnie z załącznikiem D rozdział II sekcja A pkt 2 do dyrektywy 92/65/EWG koniowate oraz ich nasienie, komórki jajowe oraz zarodki zwierząt z rodziny konio­ watych muszą pochodzić z państw trzecich lub części ich terytoriów, na których od sześciu miesięcy nie wystąpiła nosacizna. W dniu 5 wrześniu 2008 r. Brazylia powiadomiła Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) o potwierdzonym przypadku nosacizny u konia na obrzeżach miasta São Paulo w stanie São Paulo. Aby umożliwić dalszy przywóz koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków z obszarów Brazylii wolnych od nosacizny, Komisja przyjęła decyzję 2008/804/WE (4), na mocy której usunięto stan São Paulo z wykazu terytoriów Brazylii wymienionych w załączniku I do decyzji 2004/211/WE. W związku z informacjami i gwarancjami przedstawio­ nymi przez Brazylię oraz biorąc pod uwagę, że od czasu wykrycia przypadku nosacizny i zniszczenia zakażonego zwierzęcia minęło co najmniej sześć miesięcy, stan São Paulo powinien zostać ponownie włączony do wykazu terytoriów Brazylii w załączniku I do decyzji 2004/211/WE w celu umożliwienia przywozu koniowa­ tych oraz przywozu nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych z tej części

(3)

W decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopusz­ czają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (3) ustano­ wiono wykaz krajów trzecich lub części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają odprawę czasową zarejestrowanych koni, ponowny przywóz, po wywozie czasowym, zarejestrowanych koni, przywóz zwierząt z rodziny koniowatych na ubój, przywóz zareje­

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 42. (2) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (3) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 36.

L 227/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.8.2009

terytorium Brazylii. W załączniku I do decyzji 2004/211/WE należy zatem odpowiednio zmienić zapis dotyczący Brazylii.

(5)

W czasie inspekcji weterynaryjnej przeprowadzonej na Mauritiusie odnotowano nieprawidłowości, które powo­ dują konieczność ograniczenia przywozu do Wspólnoty koniowatych pochodzących z tego kraju do zarejestrowa­ nych koni spełniających warunki zdrowotne określone w sekcji E załącznika II do decyzji Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowot­ nych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przy­ wozie zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny konio­ watych (1). Aby zapobiec wprowadzeniu choroby do

Wspólnoty, w warunkach tych zapisano m.in. pełen okres pobytu o długości trzech miesięcy oraz okres izolacji przedwywozowej na terenie urzędowo zatwier­ dzonej stacji kwarantanny zabezpieczonej przed nosicie­ lami chorób. W załączniku I do decyzji 2004/211/WE należy zatem odpowiednio zmienić zapis dotyczący Mauritiusa.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do decyzji 2004/211/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) zapis dotyczący Brazylii otrzymuje brzmienie:

„BR Brazylia BR-0 BR-1 Cały kraj Stan: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso D — X — X — X — X — X — X — X — X — X”;

2) zapis dotyczący Mauritiusa otrzymuje brzmienie:

„MU Mauritius MU-0 Cały kraj E — — X — — — — — —”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 86 z 6.4.1993, s. 16.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L227 - 9 z 200929.8.2009

    Zalecenie Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy

  • Dz. U. L227 - 3 z 200929.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka (1)

  • Dz. U. L227 - 1 z 200929.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.