Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 9

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy

Data ogłoszenia:2009-08-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 9

Strona 1 z 4
29.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/9

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy (2009/625/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W październiku 2008 r. Komitet Regionów przyjął opinię „Kreatywne treści online” oraz „Umiejętność korzystania z mediów” (5). Rada w Lizbonie (6) stwierdziła, że „sektor treści cyfro­ wych tworzy wartość dodaną poprzez wykorzystywanie i tworzenie sieci europejskiej różnorodności kulturowej”. W zapoczątkowanej w 2007 r. europejskiej agendzie kultury ustanowiono strategiczne ramy polityczne mające na celu sprostanie kluczowym wyzwaniom w dziedzinie kultury, podczas gdy w konkluzjach Rady z maja 2009 r. w sprawie kultury jako katalizatora twórczości i innowacji podkreślono szczególny wkład, jaki kultura może wnieść w twórczość i innowację oraz zachęcono do postrzegania innowacji w sposób szeroki, jako części strategii lizbońskiej po 2010 r. Jest to także szczególnie istotne w ramach inicjatywy i2010 Komisji Europejskiej w celu wzmocnienia konkurencyjności w sektorze tech­ nologii informacyjno-komunikacyjnych i utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej. Wyższy poziom umiejętności korzystania z mediów pomógłby w znacznej mierze w zbliżeniu się do celów Unii Europejskiej ustanowionych podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie i w inicjatywie i2010, odnoszących się w szczególności do bardziej konkuren­ cyjnej gospodarki opartej na wiedzy, i przyczyniłby się tym samym do powstania bardziej integracyjnego społe­ czeństwa informacyjnego. Konsultacje społeczne przeprowadzone pod koniec 2006 r. wykazały, że w Europie stosowane są różne praktyki i osiągane są nierówne poziomy umiejętności korzystania z mediów. Równocześnie uznaje się, że nie ma ustalonych kryteriów lub standardów służących dokonywaniu oceny umiejętności korzystania z mediów i że istnieje pilna potrzeba dokonania szerszego i długoterminowego badania w celu ustalenia tych kryte­ riów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 grudnia 2007 r. Komisja wydała komunikat „Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym” (2) skupiający się na umiejętności korzystania z mediów w zakresie infor­ macji handlowych i obejmujący kwestie związane z reklamą i z umiejętnościami korzystania z mediów w zakresie dzieł audiowizualnych oraz dotyczący częściowo podnoszenia świadomości w zakresie filmu europejskiego i rozwijania umiejętności w zakresie krea­ tywności oraz umiejętności korzystania z mediów inter­ netowych, dzięki którym, na przykład, obywatele dowie­ dzieliby się więcej o sposobie funkcjonowania wyszuki­ warek internetowych. W swoim sprawozdaniu w sprawie umiejętności korzys­ tania z mediów w środowisku cyfrowym (3) Parlament Europejski wezwał Komisję do rozwijania polityki wspie­ rania umiejętności korzystania z mediów we współpracy ze wszystkimi instytucjami europejskimi oraz z podmiotami lokalnymi i regionalnymi. W konkluzjach Rady w sprawie umiejętności korzystania z mediów (4) przyjętych przez Radę ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury na posiedzeniu w dniach 21–22 maja 2008 r. poparto zaproponowane przez Komisję Europejską strategiczne podejście zakładające, że umiejętność korzystania z mediów stanowi istotny element służący aktywności obywatelskiej w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Dz.U. C 325 z 24.12.2002, s. 1. COM(2007) 833 wersja ostateczna. 2008/2129(INI) z dnia 24 listopada 2008 r. 2008/C 140/08.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 227 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L227 - 7 z 200929.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii i Mauritiusa w wykazie krajów trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Wspólnoty żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6385) (1)

  • Dz. U. L227 - 3 z 200929.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do ochrony zwierząt przed atakami wektorów i do minimalnych wymagań dotyczących programów monitorowania i nadzoru choroby niebieskiego języka (1)

  • Dz. U. L227 - 1 z 200929.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.