Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 17

Strona 1 z 2
1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/17

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Zjednoczone Królestwo dokonało oceny nowych infor­ macji i danych przedłożonych przez powiadamiającego i przedłożyło dodatkowe sprawozdanie w dniu 15 maja 2008 r. Dodatkowe sprawozdanie zostało poddane wzajemnej weryfikacji przez państwa członkowskie oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i przedstawione Komisji w dniu 19 grudnia 2008 r. w formie sprawozdania naukowego EFSA poświęconego metomylowi (6). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie­ rząt i sfinalizowane w dniu 12 czerwca 2009 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego metomylu, opra­ cowanego przez Komisję. Ponowna ocena dokonana przez państwo członkowskie pełniące funkcję sprawozdawcy i nowe wnioski EFSA dotyczyły głównie kwestii, które doprowadziły do niewłączenia. Były to: niedopuszczalne narażenie użyt­ kownika, nieprzekonujący charakter oceny narażenia pracowników i osób trzecich oraz wysokie zagrożenie dla ptaków, ssaków, organizmów wodnych, pszczół i innych niezwalczanych stawonogów. Powiadamiający przedłożył w nowej dokumentacji nowe dane i informacje. Dokonano ponownej oceny zgodnie z dodatkowym sprawozdaniem i sprawozdaniem naukowym EFSA dotyczącym metomylu. W związku z tym wykazano, że dopuszczalne poziomy narażenia operatora mogą zostać osiągnięte, jeżeli używane jest dodatkowe środki ochrony oprócz wyposażenia, o którym mowa w pierwotnej dokumentacji. W kwestii zagrożenia dla pracowników i osób trzecich wyjaśniono, że nie przewiduje się żadnych niedopuszczalnych zagrożeń wynikających z zastosowań, co potwierdza ponownie przedłożona dokumentacja. Wreszcie, zagro­ żenie dla ptaków, ssaków, organizmów wodnych, pszczół i stawonogów niebędących przedmiotem zwal­ czania może zostać uznane za dopuszczalne, pod warun­ kiem że stosowana jest najniższa przewidywana dawka stosowania i że wdrażane są odpowiednie środki zarzą­ dzania ryzykiem.

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 703/2001 (3) określają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmował metomyl. Decyzją Komisji 2007/628/WE (4) postano­ wiono nie włączać metomylu do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pier­ wotny powiadamiający złożył nowy wniosek o zastosowanie przyspieszonej procedury przewidzianej w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłą­ czonych do załącznika I do tej dyrektywy (5). Wniosek złożono do Zjednoczonego Królestwa, państwa członkowskiego, które zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprawozdawcy na mocy rozporządzenia (WE) nr 451/2000. Termin przyspieszonej procedury został dotrzymany. Specyfikacja substancji czynnej i jej przewi­ dziane zastosowania są takie same jak przedmiot decyzji 2007/628/WE. Wniosek ten spełnia również pozostałe wymogi merytoryczne i proceduralne określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 25 z 20091.9.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.