Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 20

Strona 1 z 5
L 228/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/626/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) dnia 14 maja 2008 r. Irlandia przed­ stawiła swoje uwagi dnia 29 lutego 2008 r. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (1),

(4)

2.1. Istotne przepisy dotyczące podatku tonażo­ wego z 2002 r. Irlandzki system podatku tonażowego z 2002 r. to „system podatkowy mający zastosowanie do przedsię­ biorstw żeglugi morskiej. Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do jego zastosowania mogą wybrać formę opodatko­ wania swojej działalności żeglugowej na podstawie pojemności netto posiadanej przez nich floty zamiast faktycznych dochodów. Przedsiębiorstwa kwalifikujące się do zastosowania tego systemu muszą wybrać taką formę opodatkowania w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie przepisów. Przedsiębiorstwa, które wybrały podatek tonażowy, podlegają obowiązkowi płacenia tego podatku przez okres 10 lat (okres podatku tonażowego).

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1)

Pismami przekazanymi drogą elektroniczną w dniach 3 października 2007 r. oraz 19 listopada 2007 r. władze irlandzkie zgłosiły Komisji zmianę w zakresie obowiązu­ jącego systemu podatku tonażowego N 504/02, począt­ kowo zatwierdzonego przez Komisję dnia 11 grudnia 2002 r. (2).

(2)

Pismem z dnia 16 stycznia 2008 r. (3) Komisja poinfor­ mowała Irlandię o wszczęciu procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku ze zmianą w systemie.

(1) Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 32. (2) Decyzja C(2002) 4371 wersja ostateczna. (3) SG(2008)D/200091.

W przypadku gdy kilka przedsiębiorstw irlandzkich jest członkami tej samej grupy przedsiębiorstw, wszystkie te przedsiębiorstwa muszą wybrać system podatku tonażo­ wego. Działalność gospodarcza inna niż działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem tonażowym byłaby opodatkowana na podstawie zwykłych przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.

(4) Dz.U. C 117 z 14.5.2008, s. 32.

1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/21

W ramach [...] systemu podatku tonażowego kwotę podatku dla kwalifikujących się przedsiębiorstw żeglugi morskiej oblicza się na podstawie pojemności netto posiadanej przez nie kwalifikującej się floty. W przypadku każdego statku podlegającego opodatko­ waniu podatkiem tonażowym zyski podlegające opodat­ kowaniu uzyskane z kwalifikującej się działalności ustala się jako kwotę ryczałtową obliczaną w odniesieniu do pojemności netto w poniższy sposób, na każde 100 ton netto (NT) i za każdy rozpoczęty okres 24 godzin, bez względu na to, czy statek jest w eksploatacji czy nie: Do 1 000 ton netto włącznie W przedziale między 1 001 a 10 000 ton netto W przedziale między 10 001 a 25 000 ton netto Ponad 25 000 ton netto 1,00 EUR na 100 NT 0,75 EUR na 100 NT 0,50 EUR na 100 NT 0,25 EUR na 100 NT

b) pozwolić przedsiębiorstwom korzystającym z irlandzkiego podatku tonażowego (zwanych dalej „przedsiębiorstwami irlandzkiego podatku tonażo­ wego”) na większą elastyczność w zakresie wykorzys­ tania warunków rynkowych w sytuacji, w której w innym przypadku naruszałyby warunki dotyczące podatku tonażowego; c) zachować równowagę z systemami innych państw członkowskich pod względem warunków dotyczących floty czarterowanej na czas; d) zwiększyć rozwój działalności w zakresie zarządzania statkami z lądu; e) uniknąć przekazywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa podatku tonażowego przedsię­ biorstwom nieobjętych systemem podatku tonażo­ wego i ostatecznie operatorom z krajów trzecich lub wykluczenia z irlandzkiego systemu podatku tonażo­ wego z powodu niezastosowania się do tego ograni­ czenia. 2.3.2. Okres obowiązywania

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 25 z 20091.9.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.