Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 12

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 12

Strona 12 z 16

(1) Co prowadzi do reklasyfikacji jednostki będącej dłużnikiem z podsektora S.11001 lub S.12x01 do podsektora S.11002/3 lub S.12x02/3, lub odwrotnie.

1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/41

19. Transakcje na instrumentach pochodnych (pasywa) [2A.19] to przychody netto z tytułu instrumentów pochodnych (F.34) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 20. Transakcje na pożyczkach (pasywa) [2A.20] to nowe pożyczki (F.4) pomniejszone o spłaty pożyczek istniejących, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 21. Transakcje na pożyczkach (w tym pożyczki z banku centralnego) [2A.21] to transakcje na pożyczkach (F.4) reje­ strowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121. 22. Transakcje na pozostałych pasywach [2A.22] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu rezerwy techniczno-ubez­ pieczeniowej (F.6) plus pozostałe należności/zobowiązania (F.7) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 23. Transakcje na instrumentach dłużnych (skonsolidowane) [2A.23] to zaciągnięcie netto zobowiązań w gotówce i depozytach (F.2) [2A.16] plus papierach wartościowych innych niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych [2A.17 oraz 2A.18] (F.33) oraz pożyczkach (F.4) [2A.20]. Są to także potrzeby kredytowe określone przez sektor instytucji rządowych i samorządowych. 24. Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych [2A.24] to zaciągnięcie netto zobowiązań z tytułu instru­ mentów dłużnych [2A.23] z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie. 25. Transakcje na zadłużeniu denominowanym w walucie krajowej [2A.25] to zaciągnięcie netto zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych [2A.23] denominowanych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego. 26. Transakcje na zadłużeniu denominowanym w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego państwa członkowskiego [2A.26] to zaciągnięcie netto zobowiązań w instrumentach dłużnych [2A.23] denominowanych w ECU, instrumen­ tach dłużnych denominowanych w euro przed przyjęciem euro przez państwo członkowskie oraz instrumentach dłużnych denominowanych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego, zanim stało się ono uczestniczącym państwem członkowskim. Pozycja ta nie obejmuje waluty krajowej [2A.25]. 27. Transakcje na zadłużeniu denominowanym w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego państwa członkow­ skiego [2A.27] to zaciągnięcie zobowiązań netto z tytułu instrumentów dłużnych [2A.23] niewymienionych w kategoriach [2A.25] lub [2A.26]. 28. Pozostałe przepływy [2A.28] to wpływ wyceny na zadłużenie [2A.29] plus pozostałe zmiany wielkości zadłużenia [2A.32]. 29. Wpływ wyceny na zadłużenie [2A.29] to zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych [2A.30] plus pozostałe efekty wyceny – wartość nominalna [2A.31]. 30. Zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych [2A.30] to nominalne zyski/straty (K.11) z tytułu zadłużenia [3A.1] wpływające na zmianę jego wielkości po przeliczeniu na walutę krajową w związku z różnicami kursowymi. 31. Pozostałe efekty wyceny – wartość nominalna [2A.31] to zmiana wielkości zadłużenia [2A.33] minus transakcje na instrumentach dłużnych (skonsolidowane) [2A.23] minus zyski i straty z posiadanych środków walutowych [2A.30], minus pozostałe zmiany wielkości zadłużenia [2A.32]. 32. Pozostałe zmiany wielkości zadłużenia [2A.32] to pozostałe zmiany wartości (K.7, K.8, K.10 oraz K.12) pasywów zaliczanych do kategorii „gotówka i depozyty” (AF.2), „papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instru­ mentów pochodnych” (AF.33) lub „pożyczki” (AF.4), niestanowiących aktywów sektora S.13. 33. Zmiana wielkości zadłużenia [2A.33] to zadłużenie [3A.1] w roku t minus zadłużenie [3A.1] w roku t-1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.