Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 15

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 15

Strona 15 z 16

25] to pasywa podsektora S.1312, które nie stanowią aktywów podsektora S.1312, minus aktywa podsektora S.1312 stanowiące pasywa sektora S.13 (z wyłączeniem podsektora S.1312) [3B.16]. 26. Udział podsektora instytucji samorządowych w zadłużeniu [3A.26] to pasywa podsektora S.1313, które nie stanowią aktywów podsektora S.1313, minus aktywa podsektora S.1313 stanowiące pasywa sektora S.13 (z wyłączeniem podsektora S.1313) [3B.17]. 27. Udział funduszy ubezpieczeń społecznych w zadłużeniu [3A.27] to pasywa podsektora S.1314, które nie stanowią aktywów podsektora S.1314, minus aktywa podsektora S.1314 stanowiące pasywa sektora S.13 (z wyłączeniem podsektora S.1314) [3B.18]. 28. Średni termin wymagalności zadłużenia [3A.28] to średni okres, jaki pozostaje do terminu spłaty, ważony bieżącą wartością zadłużenia, wyrażony w latach. 29. Zadłużenie – obligacje zerokuponowe [3A.29] to część zadłużenia [3A.1] w formie obligacji zerokuponowych, tj. obligacji bez płatności kuponowych, których oprocentowanie równe jest różnicy pomiędzy ceną wykupu a ceną emisji.

L 228/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

Tabela 3B: 1. Zadłużenie (nieskonsolidowane) [3B.1] to zobowiązania sektora S.13, w tym również aktywa sektora S.13 z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 2. Elementy konsolidujące [3B.2] to zobowiązania sektora S.13, które są równocześnie aktywami sektora S.13 z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 3. Elementy konsolidujące – gotówka i depozyty [3B.3] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „gotówka i depozyty” (F.2). 4. Elementy konsolidujące – krótkoterminowe papiery wartościowe [3B.4] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych” (F.33), z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie. 5. Elementy konsolidujące – długoterminowe papiery wartościowe [3B.5] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „papiery wartościowe inne niż akcje z wyłączeniem instrumentów pochodnych” (F.33), z terminem pierwotnym powyżej jednego roku. 6. Elementy konsolidujące – pożyczki [3B.6] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „pożyczki” (F.4). 7. Zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego [3B.7] to zobowiązania podsektora S.1311 niebędące akty­ wami podsektora S.1311, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 8. Zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządo­ wych i samorządowych) [3B.8] to zobowiązania podsektora S.1311, stanowiące aktywa podsektorów S.1312, S.1313 lub S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 9. Zadłużenie instytucji rządowych szczebla regionalnego [3B.9] to zobowiązania podsektora S.1312, niebędące akty­ wami podsektora S.1312, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 10. Zadłużenie instytucji rządowych szczebla regionalnego (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządo­ wych i samorządowych) [3B.10] to zobowiązania podsektora S.1312, stanowiące aktywa podsektora S.1311, S.1313 lub S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 11. Zadłużenie instytucji samorządowych [3B.11] to zobowiązania podsektora S.1313, niebędące aktywami podsektora S.1313, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 12. Zadłużenie instytucji samorządowych (w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.12] to zobowiązania podsektora S.1313, stanowiące aktywa podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co zadłużenie [3A.1]. 13. Zadłużenie funduszy ubezpieczeń społecznych [3B.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.