Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 3

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 3

Strona 3 z 16

2. Jeżeli w wyniku takiej współpracy KBC nie może spełnić wymogów wskazanych w art. 2 i 4 z powodu niedostarczenia KBC niezbędnych informacji przez właściwe władze krajowe, EBC oraz KBC omawiają z takimi władzami możliwe sposoby udostępniania takich informacji. Artykuł 6 Standardy przekazywania i kodowania informacji Przekazując i kodując dane określone w art. 2 i 3, KBC oraz EBC stosują standardy określone w załączniku III. Wymóg ten nie wyklucza możliwości stosowania innego rodzaju środków przekazywania informacji statystycznych do EBC przewidzia­ nych jako rozwiązania rezerwowe. Artykuł 7 Jakość 1. EBC oraz KBC monitorują oraz promują jakość danych przekazywanych do EBC. 2. Zarząd EBC składa Radzie Prezesów EBC roczne sprawoz­ dania w sprawie jakości rocznej GFS. 3. Sprawozdania takie zawierają co najmniej zagadnienia dotyczące zakresu przekazywanych danych, stopnia zgodności danych z właściwymi definicjami oraz wielkości korekt.

Artykuł 8 Uproszczona procedura nowelizacji Uwzględniając opinie zgłoszone przez Komitet Statystyki, Zarząd EBC jest uprawniony do wprowadzania technicznych zmian do załączników do niniejszych wytycznych, z takim zastrzeżeniem, że zmiany tego rodzaju nie powinny wpływać na ramy koncepcyjne przyjętych rozwiązań ani na obciążenia związane ze sprawozdawczością. Artykuł 9 Wejście w życie i uchylenie wytycznych EBC/2005/5 1. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dnia po ich przyjęciu. 2. Uchyla się wytyczne EBC/2005/5.

3. Odniesienia do wytycznych EBC/2005/5 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszych wytycznych. Artykuł 10 Adresaci Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków central­ nych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 lipca 2009 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

L 228/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

ZAŁĄCZNIK I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH Kategorie kluczowe zostały zaznaczone pogrubioną czcionką; pozostałe to kategorie drugorzędne. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, kategorie te odnoszą się do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Termin „zadłużenie (w tym z oprocentowaniem zmiennym)” oznacza zadłużenie z tytułu tych instrumentów finansowych, których płatności kupo­ nowe nie stanowią uprzednio określonej części procentowej kapitału, ale zależą od innej stopy procentowej lub rentow­ ności albo innego wskaźnika. Statystyka przychodów i wydatków Tabela 1A

Kategoria Numer i zależność liniowa

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) Przychody ogółem Przychody bieżące ogółem Dochody kapitałowe ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki inwestycyjne ogółem Deficyt pierwotny (–) lub nadwyżka pierwotna (+) Deficyt (–) lub nadwyżka (+) Odsetki do zapłaty Przychody bieżące ogółem Podatki bezpośrednie w tym od przedsiębiorstw w tym od gospodarstw domowych Podatki pośrednie w tym podatek VAT Składki na ubezpieczenie społeczne w tym faktyczne składki na ubezpieczenie społeczne pracodawców w tym składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Pozostałe przychody bieżące w tym odsetki otrzymane Sprzedaż Wydatki bieżące ogółem Transfery bieżące Płatności socjalne Subsydia do zapłaty

1=2–5 2=3+4 3 = 11 4 = 33 5=6+7 6 = 23 7 = 35 8 = 9 + 10 9=1 10 = 28 11 = 12 + 15 + 17 + 20 + 22 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 = 24 + 28 + 29 + 31 24 = 25 + 26 + 27 25 26

1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/29

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Pozostałe transfery bieżące do zapłaty Odsetki do zapłaty Wynagrodzenia pracownicze w tym płace i inne koszty związane z zatrudnieniem Spożycie pośrednie Oszczędności brutto Dochody kapitałowe ogółem w tym podatki od kapitału Wydatki inwestycyjne ogółem Inwestycje Pozostałe rodzaje nabycia netto aktywów niefinansowych Transfery kapitałowe do zapłaty Deficyt (–) lub nadwyżka (+) Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych szczebla centralnego Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych szczebla regionalnego Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych Deficyt (–) lub nadwyżka (+) funduszy ubezpieczeń społecznych Pozycje uzupełniające Faktyczne składki na ubezpieczenie społeczne Świadczenia socjalne inne niż transfery rzeczowe

27 28 29 30 31 32 = 11 – 23 33 34 35 = 36 + 37 + 38 36 37 38 39 = 1 = 40 + 41 + 42 + 43 40 41 42 43

44 45

Tabela 1B

Kategoria Numer i zależność liniowa

Wpłaty państw członkowskich do budżetu UE Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE w tym podatek VAT otrzymany przez budżet UE Wpłaty instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej Różne transfery bieżące instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE w tym czwarta część środków własnych UE Transfery kapitałowe instytucji rządowych i samorządowych na rzecz budżetu UE Wydatki UE w państwie członkowskim Subsydia z budżetu UE Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz instytucji rządowych i samorządowych

1=2+4+5+7 2 3 4 5 6 7 8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 9 10

L 228/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.