Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 8

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 8

Strona 8 z 16

53), plus nabycie netto niefinansowych aktywów niewytworzonych (K.2) reje­ strowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13. 38. Dochody kapitałowe do zapłaty [1A.38] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe otrzymane przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13. 39. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.39] to deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1], a także deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych szczebla centralnego [1A.40] plus deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych szczebla regionalnego [1A.41], plus deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych [1A.42], plus deficyt (–) lub nadwyżka (+) funduszy ubezpieczeń społecznych [1A.43]. 40. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych szczebla centralnego [1A.40] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1311. 41. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych szczebla regionalnego [1A.41] to wierzytelności netto (+)/zadłu­ żenie netto (–) (B.9) sektora S.1312. 42. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych [1A.42] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1313. 43. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) funduszy ubezpieczeń społecznych [1A.43] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1314. 44. Faktyczne składki na ubezpieczenie społeczne [1A.44] to faktyczne składki na ubezpieczenie społeczne (D.611) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 45. Świadczenia socjalne inne niż rzeczowe transfery socjalne [1A.45] to świadczenia socjalne inne niż rzeczowe trans­ fery socjalne (D.62) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

Tabela 1B: 1. Wpłaty państwa członkowskiego do budżetu UE [1B.1] to podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE plus wpłaty instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4] z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej (D.74), plus różne transfery bieżące (D.75) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5], plus transfery kapitałowe (D.9) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7]. 2. Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [1B.2] to podatki od produkcji i przywozu (D.2) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212.

L 228/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

3. Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE (w tym podatek VAT otrzymany przez budżet UE) [1B.3] to podatki typu podatku od towarów i usług (D.211) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212. 4. Wpłaty instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej [1B.4] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) rejestrowana po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13. 5. Różne transfery bieżące instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5] to różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13. 6. Różne transfery bieżące instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE (w tym czwarta część środków własnych UE) [1B.6] to czwarta część środków własnych określona na podstawie produktu narodowego brutto (PNB) (ESA 95 – par. 4.138) rejestrowana w pozycji różne transfery bieżące (D.75) po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13. 7. Transfery kapitałowe instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfer kapita­ łowy otrzymany przez sektor S.212. 8. Wydatki UE w państwie członkowskim [1B.8] to subsydia (D.3) płacone przez budżet UE [1B.9] plus inne transfery bieżące (D.7) z budżetu UE na rzecz instytucji rządowych i samorządowych [1B.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.