Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25

Strona 1 z 16
1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/25

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20) (2009/627/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (2)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

Realizowanie przez Europejski System Banków Central­ nych (ESBC) przypisanych mu zadań wymaga korzys­ tania z wyczerpującej (tj. obejmującej wszelkie transakcje, w tym również te, w których sektor instytucji rządowych i samorządowych występuje w charakterze agenta insty­ tucji Unii Europejskiej) i miarodajnej statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (GFS, ang. Government Finance Statistics) dla celów analizy ekono­ micznej i monetarnej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1),

(3)

Procedury określone w niniejszych wytycznych nie uchy­ biają właściwości i kompetencjom państw członkowskich oraz Wspólnoty.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (2),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zapewnienia ESBC aktualnej GFS, zgodnej z jego potrzebami, oraz spójności GFS z prognozami tych samych zmiennych przygotowywanymi przez krajowe banki centralne (KBC), niezależnie od tego, czy statystyki są opracowywane przez KBC czy też przez właściwe organy krajowe, niezbędne jest stworzenie skutecznych procedur wymiany GFS w ramach ESBC.

(1)

Wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (3) zostały kilkakrotnie znowelizowane. W chwili obecnej istnieje potrzeba dalszej nowelizacji wspomnianych wytycznych, w związku z czym – z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości – konieczne jest sporządzenie ich prze­ kształconej wersji.

(5)

(1) Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 109 z 29.4.2005, s. 81.

Część informacji potrzebnych do realizacji wymogów statystycznych ESBC w zakresie GFS jest opracowywana przez właściwe organy krajowe inne niż KBC. Niektóre zadania podejmowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi wymagają zatem współpracy pomiędzy ESBC i właściwymi organami krajowymi. Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (4) zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiedniej organizacji w dziedzinie statystyki oraz pełnej współpracy z ESBC w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 5 Statutu ESBC.

(4) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

L 228/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2009

(6)

Źródła statystyczne oparte na rozporządzeniu (WE) nr 479/2009 oraz europejskim systemie rachunków naro­ dowych i regionalnych (zwanym dalej „ESA 95” (1) nie odpowiadają potrzebom ESBC co do zakresu oraz terminów przekazywania statystyki zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych, statystyki powiązań pomiędzy deficytem a zmianą zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych oraz statystyki transakcji pomiędzy państwami członkowskimi a budżetem UE. Konieczne jest zatem dalsze opracowywanie danych przez właściwe władze krajowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 7 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.