Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 7

Strona 1 z 2
1.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85 i 192 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 595/2004 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 27 ustęp 4 zastępuje się ustępami 4, 5 oraz 6 w brzmieniu: „4. Do dnia 1 października każdego roku państwa człon­ kowskie przekazują Komisji sprawozdanie na temat wyko­ rzystania kwot i pobierania opłat wyrównawczych w okresie dwunastomiesięcznym, którego koniec przypada w dniu 31 marca tego samego roku kalendarzowego. Do dnia 1 grudnia państwa członkowskie przekazują Komisji zaktuali­ zowane sprawozdanie, zawierające najnowsze istotne infor­ macje. 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zawiera infor­ macje na temat ponownego przydziału niewykorzystanych kwot, w tym liczbę producentów, na których rzecz doko­ nano przydziału, oraz powody, dla których tego przydziału dokonano. Państwa członkowskie uwzględniają w sprawozdaniu co najmniej informacje, o których mowa w załączniku IIa część 1. W przypadku sprawozdania, które ma być przekazane do dnia 1 października 2009 r., państwa członkowskie dostarczają istotne informacje zarówno w odniesieniu do dwunastomiesięcznego okresu 2008/2009, jak i 2007/2008. 6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, określa kwotę opłat z tytułu nadwyżek dotychczas uiszczonych na rzecz właściwego organu, liczbę producentów wnoszących opłaty z tytułu nadwyżek, wartość oraz liczbę przypadków nieure­ gulowanych opłat wyrównawczych, a także wartość oraz liczbę przypadków, w których pobranie opłaty z tytułu nadwyżek okazało się niemożliwe z powodu ostatecznej niewypłacalności producenta lub jego upadłości. Państwa członkowskie uwzględniają w sprawozdaniu co najmniej informacje, o których mowa w załączniku IIa część 2. Spra­ wozdanie, które ma być przekazane do dnia 1 października 2009 r., obejmuje szczegółowe informacje dotyczące pobie­ rania opłat wyrównawczych w odniesieniu do wszystkich dwunastomiesięcznych okresów, począwszy od 2003/2004, lub – w przypadku państw członkowskich, które zaczęły stosować rozporządzenie po tym okresie – szczegółowe informacje dotyczące wszystkich dwunastomiesięcznych okresów jej stosowania. Każde kolejne sprawozdanie zawiera zaktualizowane informacje na temat pobierania opłat z tytułu nadwyżek, poprzednio zgłoszonych jako nieuregu­ lowane.”;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (2), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 258/2009 (3), stanowi, że państwa członkowskie składają Komisji coroczne sprawozdania na temat wyko­ rzystania kwot, rozdziału niewykorzystanych kwot pomiędzy producentów oraz, w stosownych przypad­ kach, na temat pobierania opłat wyrównawczych od producentów w celu ułatwienia Komisji prowadzenia nadzoru nad wdrożeniem systemu kwotowego, szcze­ gólnie w kontekście sprawozdań, które Komisja ma przedstawić Radzie do końca 2010 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 228 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 46 z 20091.9.2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L228 - 25 z 20091.9.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

 • Dz. U. L228 - 20 z 20091.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dz. U. L228 - 17 z 20091.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L228 - 14 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dz. U. L228 - 12 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L228 - 3 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L228 - 1 z 20091.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.