Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 25

Strona 1 z 3
27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/25

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE (2009/62/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk­ cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zwrócenie się do Rady o uzasadnienie przyczyn umie­ szczenia ich w wykazie, o ile taka informacja nie została im wcześniej przekazana.

(4)

Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządze­ nie (WE) nr 2580/2001, wymaganego na mocy art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Dokonując tego przeglądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zaintere­ sowanych.

W dniu 15 lipca 2008 r. Rada przyjęła decyzję 2008/583/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (2) oraz uaktualniającą wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie to rozporzą­ dzenie. Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, o ile było to możliwe w praktyce, uzasad­ nienie przyczyn, dla których wymieniono je w wykazie zamieszczonym w decyzji 2008/583/WE. W przypadku jednej osoby zmienione uzasadnienie przyczyn zostało przekazane w październiku 2008 r. Poprzez zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie zamie­ szczonym w decyzji 2008/583/WE, że postanowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również zainteresowane osoby, grupy i podmioty, że możliwe jest

(5)

W następstwie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 grudnia 2008 r. wydanego w sprawie T-284/08 do wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zasto­ sowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001, nie została włączona jedna z grup.

(2)

(6)

(3)

Rada stwierdziła, że pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. aktualizaują­ cego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (4) uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB (5), że decyzja w stosunku do nich została podjęta przez właściwą władzę w rozumieniu art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB oraz że nadal powinny one podlegać szczególnym środkom restrykcyjnym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. (2) Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 21. (3) Dz.U. C 179 z 16.7.2008, s. 1.

(4) Dz.U. L 188 z 16.7 2008, s. 71. (5) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.

L 23/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2009

(7)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządze­ nie (WE) nr 2580/2001,

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wykaz, o którym mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001, zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję 2008/583/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 43 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 37 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

 • Dz. U. L23 - 35 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 30 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

 • Dz. U. L23 - 5 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 3 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.