Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 3

Strona 1 z 2
27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (6). Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 504/2007 należy zatem odpowiednio zmienić.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Aby dostosować się do orzeczenia Trybunału, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 504/2007. Z dniem 1 stycznia 2008 r. niektóre kody CN, o których mowa w rozdziale 4, zostały zmienione rozporządze­ niem Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury tary­ fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (7). Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 504/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 lit. b) w związku z jego art. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2007 (2) przewiduje, że importer może na żądanie, w celu ustalenia dodatkowej opłaty celnej, stosować cenę importową CIF danej przesyłki, w przypadku gdy jest ona wyższa niż stosowna cena reprezentatywna, określona w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. W przypadku braku takiego żądania ust. 3 tego samego artykułu prze­ widuje, że dodatkowe należności celne mają być ustalone na podstawie ceny reprezentatywnej, o której mowa w art. 2 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 504/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dodatkowe opłaty celne stosowane zgodnie z art. 4 są wyznaczane przez Komisję w tym samym czasie, co ceny reprezentatywne.”; 2) w art. 3 akapit pierwszy zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „Jeśli różnica między daną ceną progową określoną w art. 1 ust. 2 a ceną importową CIF przedmiotowej partii towaru:”; 3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 1. Dodatkową należność celną ustanawia się na podstawie ceny importowej CIF przedmiotowej partii towarów zgodnie z przepisami art. 3.

(6) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, s. 77. (7) Dz.U. L 286 z 31.10.2007, s. 1.

(2)

W orzeczeniu wydanym w dniu 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-317/99 Kloosterboer Rotterdam BV przeciw Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (3) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdził, że art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustalającego dodatkowe należności celne przywozowe w sektorach mięsa drobio­ wego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i uchylającego rozporządzenie nr 163/67/EWG (4) jest nieważny, ponieważ przewiduje, że dodatkowe należ­ ności celne, o których w nim mowa, ustalane są zazwy­ czaj na podstawie ceny reprezentatywnej określonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1484/95 oraz że należności celne ustalane są na podstawie ceny impor­ towej CIF przedmiotowego towaru tylko na wniosek importera. Ustępy te były takie same jak art. 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 504/2007. Artykuł 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (5) odpowiada art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 43 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 37 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

 • Dz. U. L23 - 35 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 30 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

 • Dz. U. L23 - 25 z 200927.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

 • Dz. U. L23 - 5 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.