Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 30

L 23/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/63/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii), art. 7 ust. 6 i art. 17 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Kwestionariusz zawiera odesłanie do numeru i miejsca zezwolenia, umożliwiające, w razie potrzeby, odnale­ zienie pełnego tekstu zezwolenia na odstępstwo i jego uzasadnienia. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyre­ ktywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się kwestionariusz w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Państwa członkowskie używają tego kwestionariusza jako podstawy do zgłaszania informacji zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. zamieszczony

Wciąż brakuje doświadczeń związanych ze stosowaniem odstępstwa ustanowionego w art. 7 ust. 4 lit. b). Powia­ domienia będą przydatne przy dokonywaniu przeglądu odstępstw, który zgodnie z art. 7 ust. 7 należy przepro­ wadzić do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz przy sporzą­ dzaniu sprawozdania ze stosowania wspomnianego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 6. Dozwolone działania będą indywidualnie zgłaszane innym państwom członkowskim i Komisji. Aby uniknąć zbędnego obciążania państw członkowskich i Komisji, zgłoszenie powinno być skuteczne i skupiać się na rzeczywiście potrzebnych informacjach. Zgłoszenie powinno być przejrzyste i pozbawione niejed­ noznacznych informacji. W tym celu pytania w pkt 1, 2 i 3 są sformułowane w sposób pozwalający na udzielenie odpowiedzi jedynie w znormalizowanym lub wspólnie uzgodnionym formacie.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2008 r.

(3)

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/31

ZAŁĄCZNIK Zakres informacji zgłaszanych zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 1. Zezwolenie na odstępstwo

1.1. Nazwa właściwego organu: 1.2. Adres właściwego organu: 1.3. Numer identyfikacyjny zezwolenia: 1.4. Data pozwolenia: 1.5. Posiadacz zezwolenia (nazwa przedsiębiorstwa): 1.6. Adres posiadacza zezwolenia: 2. Ogólny opis odpadów

2.1. Sześciocyfrowy kod określony w decyzji Komisji 2000/532/WE (1) z późniejszymi zmianami: 2.2. Nazwa odpadów określona w decyzji 2000/532/WE z późniejszymi zmianami: 2.3. Zatwierdzona ilość w tonach: 2.4. Trwałe zanieczyszczenie organiczne (2) i jego stężenie przekraczające dopuszczalną wartość stężenia określoną w załączniku IV: 3. Opis technologii unieszkodliwiania

3.1. Wymagana przeróbka wstępna: tak/nie (3) metoda przeróbki wstępnej: zestalenie (3)/stabilizacja (3)/ inne metody przeróbki wstępnej (3): 3.2. Ostateczne składowanie: kopalnia soli (3)/bezpieczne, głębokie, podziemne formacje skały twardej (3)/składowisko odpadów niebezpiecz­ nych (3) 3.3. Nazwa ostatecznego miejsca składowania: 3.4. Adres ostatecznego miejsca składowania: 4. Podsumowanie uzasadnienia wyboru korzystniejszego dla środowiska sposobu gospodarowania odpadami w porównaniu ze zniszczeniem lub nieodwracalnym przekształceniem zawartości trwałych zanieczyszczeń orga­ nicznych w odpadach (np. w nawiązaniu do emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, innych rodzajów emisji i zagrożeń lub niepewności operacji): Adres strony internetowej lub inne odesłania do informacji na temat zezwolenia i uzasadnienia dla odstępstwa, jeśli są one dostępne:

5.

(1) Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3. (2) Nazwa zgodnie z nazwą substancji określoną w załączniku IV. (3) Niepotrzebne skreślić.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 43 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 37 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

 • Dz. U. L23 - 35 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 25 z 200927.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

 • Dz. U. L23 - 5 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 3 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.