Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 35

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 35

27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/35

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

„Artykuł 3 Środki ograniczające przewidziane w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 2 nakładane są na następujące osoby oraz, w stosownych przypadkach, podmioty wyznaczone przez Komitet ds. Sankcji: — osoby lub podmioty naruszające embargo na broń i podobne środki, o których mowa w art. 1, — przywódców politycznych i wojskowych zagranicznych ugrupowań zbrojnych działających w DRK utrudniających rozbrojenie i dobrowolną repatriację lub przesiedlenie bojowników należących do tych ugrupowań, — przywódców politycznych i wojskowych milicji kongij­ skich otrzymujących wsparcie spoza DRK utrudniających swoim członkom rozbrojenie, demobilizację i reintegrację, — działających w DRK przywódców politycznych i wojskowych, którzy rekrutują lub wykorzystują dzieci w konfliktach zbrojnych, naruszając mające zastosowanie przepisy prawa międzynarodowego, — działające w DRK osoby, które dopuszczają się poważ­ nych naruszeń prawa międzynarodowego, w tym naru­ szeń związanych z działaniami skierowanymi przeciwko dzieciom i kobietom w przypadku konfliktów zbrojnych, w tym zabijania i okaleczania, przemocy seksualnej, upro­ wadzania i przymusowych przesiedleń, — osoby utrudniające dostęp do pomocy humanitarnej lub dystrybucję tej pomocy we wschodniej części DRK, — osoby lub podmioty wspierające – poprzez nielegalny handel zasobami naturalnymi – nielegalne ugrupowania zbrojne we wschodniej części DRK. Wykaz odpowiednich osób i podmiotów znajduje się w załączniku.”.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje: W związku z przyjęciem w dniu 31 marca 2008 r. przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych rezolucji nr 1807 (2008) (rezolucja RB ONZ nr 1807 (2008)) Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Repu­ bliki Konga (1). W dniu 22 grudnia 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1857 (2008) (rezolucja RB ONZ nr 1857 (2008)), w której przewidziano dodatkowe kryteria wyznaczania przez Komitet ds. Sankcji – ustanowiony zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1533 (2004) (rezolucja RB ONZ nr 1533 (2004)) – osób i podmiotów, których zasoby ulegają zamrożeniu i które mają zakaz podróżowania, oraz przedłużono obowiązywanie środków nałożonych przez RB ONZ nr 1807 (2008) do dnia 30 listopada 2009 r. Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB,

(1)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Artykuł 3 wspólnego stanowiska 2008/369/WPZiB otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 84.

L 23/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2009

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 43 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 37 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 30 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

 • Dz. U. L23 - 25 z 200927.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

 • Dz. U. L23 - 5 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 3 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.