Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 37

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 37

Strona 1 z 4
27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/37

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

powinny one podlegać szczególnym środkom ogranicza­ jącym przewidzianym w tym wspólnym stanowisku.

(6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szcze­ gólnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1). W dniu 15 lipca 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/586/WPZiB aktualizujące wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB (2). Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2001/931/WPZiB Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB. W następstwie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 grudnia 2008 r. wydanego w sprawie T-284/08 do wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zasto­ sowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, nie została włączona jedna z grup. Rada stwierdziła, że pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB uczestniczyły w aktach terrorystycz­ nych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stano­ wiska 2001/931/WPZiB, że decyzja w stosunku do nich została podjęta przez właściwą władzę w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że nadal

Artykuł 1 Wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, znajduje się w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. (2) Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 71.

L 23/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2009

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym mowa w art. 1 1. OSOBY 1. ABOU, Rabah Naami (alias: Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 2. ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 3. * ALBERDI URANGA, Itziar, ur. 7.10.1963 r. w Durango w prowincji Vizcaya (Hiszpania), nr dowodu osobistego 78.865.693 – działacz ETA 4. * ALBISU IRIARTE, Miguel, ur. 7.6.1961 r. w San Sebastián w prowincji Guipúzcoa (Hiszpania), nr dowodu osobistego 15.954.596 – działacz ETA, członek organizacji Gestoras Pro-amnistía 5. *ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, ur. 26.11.1958 r. w San Sebastián w prowincji Guipúzcoa, nr dowodu osobistego 15.239.620 – działacz ETA, członek organizacji KAS/Ekin 6. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias: ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 r. w Katif-Bab al-Szamal (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej 7. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej 8. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyj­ skiej 9. * APAOLAZA SANCHO, Iván, ur. 10.11.1971 r. w Beasain w prowincji Guipúzcoa (Hiszpania), nr dowodu osobistego 44.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 43 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 35 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 30 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

 • Dz. U. L23 - 25 z 200927.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

 • Dz. U. L23 - 5 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 3 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.