Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2009-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 5

Strona 1 z 16
27.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 23/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe niektórych środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wiednie zmiany do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono niezwłocznie wejść w życie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczają­ cych w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz osób, w stosunku do których na mocy wspomnianego rozporządzenia stosuje się zamrożenie środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. Wspólne stanowisko 2008/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. (2) zmienia załącznik do wspólnego stanowiska 2004/161/WPZiB (3). Należy zatem wprowadzić odpo­

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1. (2) Patrz s. 43 Dz.U. (3) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 66.

L 23/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.1.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów i organów, o których mowa w art. 6 I. Osoby fizyczne

Imię i nazwisko Stanowisko/Powód umieszczenia w wykazie Dane identyfikacyjne Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2

1. Mugabe, Robert Gabriel

Prezydent, ur. 21.2.1924 r., nr paszp. AD001095. Szef rządu, jako taki odpowiedzialny za działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

21.2.2002

2. Abu Basutu, Titus MJ

Generał sił powietrznych, Matebeleland South. Uczestniczył bezpośrednio w kampanii terroru prowadzonej przed wybo­ rami i w ich trakcie.

24.7.2008

3. Al Shanfari, Thamer Bin

Były przewodniczący Oryx Group i Oryx Natural Resources (zob. poz. 22 w części II), ur. 3.1.1968 r. Osoba powiązana z rządem i zamieszana w działania istotnie podważające zasady demokracji, poszanowania praw człowieka i państwa prawa.

27.1.2009

4. Barwe, Reuben

Dziennikarz Zimbabwe Broadcasting Corporation, ur. 19.3.1953 r., nr paszp. BN311374. Aktywny uczestnik kiero­ wanej przez rząd kampanii terroru przed wyborami w 2008 r. i w ich trakcie.

27.1.2009

5. Bonyongwe, Happyton

Dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczej, ur. 6.11.1960 r., nr paszp. AD002214 Powiązany z rządem, brał udział w kształtowaniu represyjnej polityki państwowej lub kierowaniu tą polityką. Przewodnicząca Komisji Papierów Wartościowych, żona Happy­ tona Bonyongwe. Osoba wspierają reżim i beneficjent tego reżimu dzięki nominacjom oraz bliskim powiązaniom z najważniejszymi członkami rządu.

21.2.2004

6. Bonyongwe, Willa (pseud. Willia)

27.1.2009

7. Bredenkamp, John Arnold

Przedsiębiorca, ur. 11.8.1940 r., nr paszp.: Niderlandy (1285143, utracił ważność), Zimbabwe (Z01024064, Z153612), Surinam (367537C). Przedsiębiorca silnie powią­ zany z rządem Zimbabwe. Udzielał reżimowi wsparcia finanso­ wego i innej pomocy, w tym za pośrednictwem swoich spółek (zob. również poz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 20, 24, 25, 28, 29, 31 i 32 w części II).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 23 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L23 - 60 z 200927.1.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/507/WE z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniającej decyzję 2006/140/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz na Cyprze (  Dz.U. L 186 z 18.7.2007)

 • Dz. U. L23 - 43 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/68/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L23 - 37 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2008/586/WPZiB

 • Dz. U. L23 - 35 z 200927.1.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/66/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2008/369/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L23 - 33 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia kwasu 2-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 204) (1)

 • Dz. U. L23 - 32 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2009 r. określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

 • Dz. U. L23 - 30 z 200927.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 2008 r. określająca format przekazywania informacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 7 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6917) (1)

 • Dz. U. L23 - 25 z 200927.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2008/583/WE

 • Dz. U. L23 - 3 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 504/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących dodatkowych należności przywozowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L23 - 1 z 200927.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L23 - 0 z 200927.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.