Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 1

Strona 1 z 2
3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/1

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR  55/2009 z dnia 29 maja 2009  r. zmieniająca załącznik  I (Sprawy weterynaryjne  i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, (5)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/220/WE z dnia 12 marca 2008 r. zmienia­ jącą decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwal­ czania klasycznego pomoru świń u  dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat  i  Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (5).

Załącznik  I  do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  41/2009 z  dnia 24 kwietnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmienia­ jące rozporządzenie Komisji  (WE) nr  1266/2007 w  sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrek­ tywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, moni­ torowania, nadzoru  i  ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 384/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia zwierząt ciężarnych z  zakazu opuszczania, wprowadzonego dyrektywą Rady 2000/75/WE (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji  2008/185/WE z  dnia 21  lutego  2008  r. w  spra­ wie dodatkowych gwarancji w  wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Au­ jeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o  tej chorobie (wersja ujednolicona) (4).

Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 16. Dz.U. L 89 z 1.4.2008, s. 3. Dz.U. L 116 z 30.4.2008, s. 3. Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.

(6)

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję  2008/233/WE z  dnia 17  marca  2008  r. zmienia­ jącą decyzję  2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa  i  tchawicy bydła  i  zatwier­ dzenia programu zwalczania przedstawionego przez nie­ które państwa członkowskie (6).

(3)

(7)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/234/WE z dnia 18 marca 2008 r. zmienia­ jącą decyzję  2003/467/WE w  odniesieniu do oświadcze­ nia, zgodnie z  którym niektóre regiony administracyjne Polski są wolne od enzootycznej białaczki bydła (7).

(4)

(8)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji nr 2008/339/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesie­ niu do wykazu laboratoriów uprawnionych do pracy z ży­ wym wirusem pryszczycy (8).

Dz.U. L 70 z 14.3.2008, s. 9. Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 56. Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 58. Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 39.

(1)  (2)  (3)  (4) 

(5)  (6)  (7)  (8) 

L 232/2

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

Decyzja  2008/185/WE uchyla decyzję Komisji  2001/618/WE (1), która jest uwzględniona w Porozumie­ niu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ra­ mach Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.