Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 11

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/11

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 60/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania  i  certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2) po pkt  54zzzy (dyrektywa Komisji  2008/60/WE) wprowa­ dza się punkt w brzmieniu: „54zzzz. 32006 R  1881: rozporządzenie Komisji  (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalają­ ce najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w  środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5), zmienione: — 32007 R  1126: rozporządzeniem Komi­ sji  (WE) nr  1126/2007 z  dnia 28  wrze­ śnia 2007 r. (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 14), — 32008 R  0629: rozporządzeniem Komi­ sji  (WE) nr  629/2008 z  dnia 2  lipca  2008  r. (Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s. 6). Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z  uwzględnieniem następującego dostosowania: W art. 1 dodaje się, co następuje: »W odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn  i  PCB o  działaniu podobnym do dioksyn w  oleju ze zwierząt morskich Islan­ dia i Norwegia mogą utrzymać najwyższy dopusz­ czalny poziom łącznej zawartości dioksyn, furanów i PCB o działaniu podobnym do dioksyn (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) w  wysokości  5 pg/g tłuszczu.«”.

Załącznik  II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  27/2009 z  dnia 17 marca 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. usta­ lające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w  środkach spożywczych (2). Należy umożliwić Norwegii  i  Islandii utrzymanie niższych do­ puszczalnych poziomów dioksyn i PCB o działaniu podob­ nym do dioksyn w  oleju ze zwierząt morskich, ustanowionych w ich ustawodawstwie krajowym, którego przyjęcie było uzasadnione względami zdrowia publicznego. W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji  (WE) nr  1126/2007 z  dnia 28  września  2007  r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalają­ ce najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanie­ czyszczeń w  środkach spożywczych w  odniesieniu do toksyn Fusarium w  kukurydzy  i  produktach z kukurydzy (3). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środ­ kach spożywczych (4). Rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 uchyla rozporządze­ nie Komisji  (WE) nr  466/2001 (5), które jest uwzględnio­ ne w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

Artykuł  2 Teksty rozporządzeń  (WE) nr  1881/2006, (WE) nr 1126/2007 i (WE) nr 629/2008 w języku islandzkim i norwe­ skim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dzien­ nika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się na­ stępujące zmiany: 1) skreśla się pkt  54zn (rozporządzenie Komisji  (WE) nr 466/2001);

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  Dz.U. L 130 z 28.5.2009, s. 19. Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5. Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 14. Dz.U. L 173 z 3.7.2008, s. 6. Dz.U. L 77 z 16.3.2001, s. 1.

Artykuł  3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 232/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

Artykuł  4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w  sekcji EOG  i  w  Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.