Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 13

Strona 1 z 4
3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/13

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 61/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik  II (Przepisy techniczne, normy, badania  i  certyfikacja) oraz Protokół  37 do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98 i 101, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wnoszenia opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i po­ zyskiwania od niej pomocy administracyjnej przez mikro­ przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (7).

(8)

Załącznik  II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  6/2009 z  dnia 5 lutego 2009 r. (1). Protokół  37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  81/2008 z  dnia 4 lipca 2008 r. (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr  726/2004 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 31  marca  2004  r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowa­ nych u  ludzi  i  do celów weterynaryjnych  i  nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (3). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 31  marca  2004  r. zmieniającą dyrektywę  2001/83/WE w  sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (4). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 31  marca  2004  r. zmieniającą dyrektywę  2001/82/WE w  sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (5). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2004/24/WE Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 31  marca  2004  r. zmieniającą dyrektywę  2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do tradycyj­ nych ziołowych produktów leczniczych (6). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 2049/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. usta­ nawiające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego  i  Rady, zasady dotyczące

Dz.U. L 73 z 19.3.2009, s. 39. Dz.U. L 280 z 23.10.2008, s. 12. Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1. Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 34. Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 58. Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 85.

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji  (WE) nr  507/2006 z  dnia 29  marca  2006  r. w  sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu pro­ duktów leczniczych stosowanych u  ludzi wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (8). Protokół  37 do Porozumienia należy rozszerzyć poprzez włączenie do niego grup koordynacyjnych ds. procedur wzajemnego uznawania oraz procedur zdecentralizowa­ nych (dotyczących produktów stosowanych u  ludzi  i  we­ terynaryjnych) zgodnie z art. 101 Porozumienia,

(9)

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1 Załącznik II i Protokół 37 do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

(4)

Artykuł  2 Teksty rozporządzeń  (WE) nr  726/2004, (WE) nr 2049/2005 i (WE) nr 507/2006 oraz dyrektyw 2004/27/WE, 2004/28/WE  i  2004/24/WE w  języku islandzkim  i  norweskim, które zostaną opublikowane w  Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

(5)

(6)

Artykuł  3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r. lub w dniu następującym po ostatniej notyfikacji Wspólnemu Komi­ tetowi EOG na podstawie art. 103 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.