Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 18

L 232/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 62/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania  i  certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przepisy wykonawcze dotyczące rozporządze­ nia  (WE) nr  273/2004 Parlamentu Europejskie­ go  i  Rady w  sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 okre­ ślającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trze­ cimi (Dz.U. L 202 z 3.8.2005, s. 7). Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządze­ nia odczytuje się z  uwzględnieniem następującego dostosowania: rozporządzenie dotyczy państw EFTA EOG w zakre­ sie rozporządzenia (WE) nr 273/2004. 15zf. 32005 L  0028: dyrektywa Komisji  2005/28/WE z  dnia 8  kwietnia  2005  r. ustalająca zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w  odniesieniu do badanych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u  ludzi, a  także wy­ mogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów (Dz.U. L 91 z 9.4.2005, s. 13).”. Artykuł  2 Teksty rozporządzeń  (WE) nr  1277/2005, 1905/2005 i  dyrektywy  2005/28/WE w  języku islandzkim  i  norweskim, które zo­ staną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowe­ go Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł  3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł  4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Su­ plemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Załącznik  II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  6/2009 z  dnia 5 lutego 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalającą zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej praktyki kli­ nicznej w  odniesieniu do badanych produktów leczni­ czych przeznaczonych do stosowania u  ludzi, a  także wymogi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. usta­ nawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządze­ nia  (WE) nr  273/2004 Parlamentu Europejskiego  i  Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowa­ nia handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólno­ tą a państwami trzecimi (3). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ra­ dy (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  297/95 w  sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków (4),

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale  XIII załącznika  II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 15h (rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95) wprowa­ dza się tiret w brzmieniu: „— 32005 R  1905: rozporządzeniem Rady  (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. (Dz.U. L 304 z 23.11.2005, s. 1).”; 2) po pkt  15zd (rozporządzenie Komisji  (WE) nr  507/2006) wprowadza się, co następuje: „15ze. 32005 R  1277: rozporządzenie Komisji  (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające

Przewodniczący

(1)  (2)  (3)  (4) 

Dz.U. L 73 z 19.3.2009, s. 39. Dz.U. L 91 z 9.4.2005, s. 13. Dz.U. L 202 z 3.8.2005, s. 7. Dz.U. L 304 z 23.11.2005, s. 1.

(*)  Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.