Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 25

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/25

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 69/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„32008 R  0300: rozporządzenie  (WE) nr  300/2008 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w spra­ wie wspólnych zasad w  dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego  i  uchylające rozporządzenie  (WE) nr  2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72). Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia od­ czytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) artykuł 7 nie ma zastosowania w odniesieniu do państw EFTA; w przypadku gdy Wspólnota prowadzi z krajem trzecim negocjacje na mocy art. 20, aby zawrzeć porozumienie służące realizacji celu, jakim jest »jednolity obszar ochro­ ny«, stara się ona uzyskać dla państw EFTA propozycję podobnego porozumienia z  danym krajem trzecim. Z  kolei państwa EFTA starają się zawrzeć z  państwami trzecimi porozumienia odpowiadające tym, które zawie­ ra Wspólnota; środki ustanowione w tym rozporządzeniu nie mają za­ stosowania do krajowych usług lotniczych w  portach lotniczych na terytorium Islandii. środki ustanowione w tym rozporządzeniu nie mają za­ stosowania do istniejącej infrastruktury lotnictwa cywil­ nego na terytorium Liechtensteinu.”;

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  50/2009 z  dnia 24 kwietnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr  300/2008 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzi­ nie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządze­ nie (WE) nr 2320/2002 (2). Szczególne położenie geograficzne oraz mała gęstość za­ ludnienia Islandii, jak również skład floty statków po­ wietrznych obsługujących trasy krajowe w  Islandii wymagają, aby rozporządzenia (WE) nr 300/2008 nie sto­ sować do krajowych usług lotniczych na terytorium Islan­ dii. Środki dotyczące bezpieczeństwa narodowego stosowane do krajowych usług lotniczych w  Islandii za­ pewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W świetle szczególnej sytuacji Liechtensteinu, wynikającej z łącznych skutków, na które składają się bardzo małe te­ rytorium, szczególna struktura geograficzna, jak również fakt, że całkowita wielkość ruchu lotniczego w  Liechten­ steinie jest bardzo ograniczona, że nie ma regularnych międzynarodowych usług lotniczych do lub z Liechtenste­ inu oraz że infrastruktura lotnictwa cywilnego w Liechten­ steinie składa się jedynie z heliportu, rozporządzenia tego nie należy stosować do istniejącej infrastruktury lotnictwa cywilnego na terytorium Liechtensteinu. Rozporządzenie  (WE) nr  300/2008 uchyla rozporządze­ nie  (WE) nr  2320/2002 Parlamentu Europejskiego  i  Ra­ dy (3), które jest uwzględnione w  Porozumieniu  i  które w  związku z  powyższym należy uchylić w  ramach Porozumienia,

(2)

b)

(3)

c)

(4)

d)

2) skreśla się tekst dodatku 8.

(5)

Artykuł  2 Teksty rozporządzenia  (WE) nr  300/2008 w  języku islandz­ kim  i  norweskim, które zostaną opublikowane w  Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku  XIII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) tekst w pkt 66h (rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

(1)  Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 31. (2)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (3)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, s. 1.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*)  Wskazano wymogi konstytucyjne.

L 232/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

Artykuł  4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w  sekcji EOG  i  w  Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.