Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 37

Strona 1 z 2
3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/37

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 74/2009 z dnia 29 maja 2009  r. zmieniająca załącznik  XXII (Prawo  spółek) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Interpreta­ cji  14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (6). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzyna­ rodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 (7). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji  (WE) nr  53/2009 z  dnia 21  stycznia  2009  r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmu­ jące określone międzynarodowe standardy rachunkowoś­ ci zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parlamentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości  (MSR)  32 i MSR 1 (8). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji  (WE) nr  69/2009 z  dnia 23  stycznia  2009  r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan­ sowej  (MSSF)  1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (9). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji  (WE) nr  70/2009 z  dnia 23  stycznia  2009  r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (10). Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 uchyla rozporządze­ nie Komisji  (WE) nr  1725/2003 (11), które jest uwzględ­ nione w  Porozumieniu  i  które w  związku z  powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

(7)

Załącznik  XXII do Porozumienia został zmieniony decy­ zją Wspólnego Komitetu EOG nr  39/2009 z  dnia 17 marca 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyj­ mujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzyna­ rodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 23 (3). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Międzyna­ rodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (4). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego  i  Rady w  odniesieniu do Interpreta­ cji  13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.