Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 4

L 232/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 56/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne  i  fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł  1 W rozdziale I załącznika I wprowadza się następujące zmiany: 1) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w pkt 29 (de­ cyzja Komisji  2005/59/WE) w  części  3.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D  0088: decyzją Komisji  2008/88/WE z  dnia 28 stycznia 2008 r. (Dz.U. L 28 z 1.2.2008, s. 34).”; 2) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w pkt 42 (de­ cyzja Komisji  2007/683/WE) w  części  3.2 dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32008 D  0159: decyzją Komisji  2008/159/WE z  dnia 22 lutego 2008 r. (Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 21).”; 3) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA  I  URZĄD NADZORU EFTA” po pkt  43 (decyzja Komisji  2007/870/WE) w  części  3.2 dodaje się punkt w brzmieniu: „44. 32008 D  0077: decyzja Komisji  2008/77/WE z  dnia 25  stycznia  2006  r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u  dzików  i  szczepień inter­ wencyjnych dzików w Bułgarii na rok 2008 (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 28). Niniejszy akt nie ma zastosowania do Islandii.”; 4) w pkt  14 (decyzja Komisji  93/52/EWG)  i  70 (decyzja Komisji  2003/467/WE) w  części  4.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D  0097: decyzją Komisji  2008/97/WE z  dnia 30  stycznia  2008  r. (Dz.U.  L  32 z  6.2.2008, s.  25), sprostowaną w Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 35.”.

Załącznik  I  do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  41/2009 z  dnia 24 kwietnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/77/WE z dnia 25 stycznia 2008 r. zatwier­ dzającą plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzi­ ków  i  szczepień interwencyjnych dzików w  Bułgarii na rok 2008 (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/88/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. zmienia­ jącą decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Sło­ wacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwen­ cyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/97/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. zmienia­ jącą decyzję  93/52/EWG w  odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za ofi­ cjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję  2003/467/WE w  odniesieniu do uznania niektó­ rych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (4), sprostowaną w Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 35. W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2008/159/WE z dnia 22 lutego 2008 r. uchylają­ cą decyzję  2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych re­ gionach Belgii (5). Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 16. Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 28. Dz.U. L 28 z 1.2.2008, s. 34. Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 25. Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 21.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Artykuł  4

L 232/5

Teksty decyzji  2008/77/WE, 2008/88/WE, 2008/97/WE, spros­ towanej w Dz.U. L 281 z 24.10.2008, s. 35, i 2008/159/WE w ję­ zyku norweskim, które zostaną opublikowane w  Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.