Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 40

Strona 1 z 10
L 232/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 76/2009 z dnia 30  czerwca  2009  r. zmieniająca Protokół  10 w  sprawie uproszczenia kontroli  i  formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w  art. 101

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98 i 101, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wyprowadzeniem, zarządzania ryzykiem w  zakresie bez­ pieczeństwa i związanych z tym kontroli celnych oraz na­ dawania wzajemnie uznawanego statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

(9)

Protokół 10 do Porozumienia nie został zmieniony przez Wspólny Komitet EOG. Protokół  37 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  61/2009 z  dnia 29 maja 2009 r. (1). Protokół 10 do Porozumienia powinien zostać zmieniony we wspólnym interesie Wspólnoty Europejskiej  i  państw EFTA w celu uniknięcia niepotrzebnych ograniczeń i stwo­ rzenia zbioru przepisów ustanawiających równoważne środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne w za­ kresie przewozu towarów pochodzących z  i  przeznaczo­ nych do krajów trzecich. Niniejsza decyzja Wspólnego Komitetu EOG nie powinna mieć zastosowania wobec Islandii i Liechtensteinu. Niniej­ sza decyzja powinna być jednak otwarta dla wszystkich państw EFTA pod warunkiem przyjęcia nowej decyzji Wspólnego Komitetu EOG. Wspólnota i Norwegia są zdecydowane zwiększać bezpie­ czeństwo handlu towarami wprowadzanymi na ich tery­ torium lub wyprowadzanymi z  ich terytorium bez zakłócania swobodnego przepływu tych towarów. We wspólnym interesie Wspólnoty i Norwegii należy usta­ nowić równoważne środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne przy przewozie towarów pochodzą­ cych z i przeznaczonych do krajów trzecich i wprowadzić je w  życie jednocześnie z  odpowiednimi środkami stoso­ wanymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wspólnota  i  Norwegia są zdecydowane zagwarantować równoważny poziom bezpieczeństwa na swoich teryto­ riach za pomocą środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne wynikających z  prawodawstwa obo­ wiązującego we Wspólnocie. Środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne do­ tyczą zgłaszania danych w zakresie bezpieczeństwa doty­ czących towarów przed ich wprowadzeniem lub

Wskazane jest przeprowadzenie konsultacji z Norwegią na temat zmian przepisów Wspólnoty dotyczących środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne oraz in­ formowanie jej o  ich stosowaniu. Konieczna jest zatem zmiana Protokołu 37 do Porozumienia zawierającego wy­ kaz komitetów, do których pracy włączani są eksperci z państw EFTA, gdy wymaga tego prawidłowe funkcjono­ wanie Porozumienia. W takiej mierze, w jakiej dyrektywa 95/46/WE Parlamen­ tu Europejskiego  i  Rady z  dnia 24  października  1995  r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  zakresie przetwa­ rzania danych osobowych  i  swobodnego przepływu tych danych została włączona do Porozumienia decyzją Wspól­ nego Komitetu EOG nr  83/1999 (2), Norwegia zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,

(2)

(10)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(4)

Artykuł  1 W Protokole  10 do Porozumienia wprowadza się zmiany zgod­ nie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł  2 W Protokole 37 do Porozumienia dodaje się punkt w brzmieniu: „29. Komitet Kodeksu Celnego (rozporządzenie Rady  (EWG) nr 2913/92).”. Artykuł  3 1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 lipca 2009 r. lub następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG na mocy art.  103 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.