Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 6

L 232/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 57/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne  i  fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł  1 W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się na­ stępujące zmiany: 1) w pkt  1k (rozporządzenie Komisji  (WE) nr  2430/1999), pkt 1t (rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2001) i pkt 37 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2003) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R  0976: rozporządzeniem Komisji  (WE) nr 976/2008 z dnia 6 października 2008 r. (Dz.U. L 266 z 7.10.2008, s. 3).”; 2) po pkt  1zzzzr (rozporządzenie Komisji  (WE) nr  775/2008) wprowadza się punkty w brzmieniu: „1zzzzs. 32008 R  0721: rozporządzenie Komisji  (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zez­ wolenia na stosowanie preparatu bogatej w  czer­ wony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 23). 1zzzzt. 32008 R  0971: rozporządzenie Komisji  (WE) nr 971/2008 z dnia 3 października 2008 r. w spra­ wie nowego zastosowania kokcydiostatyku jako dodatku do pasz (Dz.U.  L  265 z  4.10.2008, s.  3), sprostowane w Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 32.”; 3) w pkt  14c (dyrektywa Komisji  2008/38/WE) dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32008 L 0082: dyrektywą Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 48).”; 4) w pkt 33 (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 L 0076: dyrektywą Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. (Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 37).”.

Załącznik  I  do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  42/2009 z  dnia 24 kwietnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 721/2008 z dnia 25 lipca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu bogatej w  czerwony karotenoid bakterii Paracoccus carotinifaciens jako dodatku paszowego (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji  (WE) nr  971/2008 z  dnia 3  października  2008  r. w sprawie nowego zastosowania kokcydiostatyku jako do­ datku do pasz (3), sprostowane w Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 32. W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji  (WE) nr  976/2008 z  dnia 6  października  2008  r. zmieniające rozporządzenia  (WE) nr  2430/1999, (WE) nr 418/2001 i (WE) nr 162/2003 w odniesieniu do warun­ ków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Clina­ cox należącego do grupy kokcydiostatyków  i  innych środków farmaceutycznych (4). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/76/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniającą załącznik  I  do dyrektywy  2002/32/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w pa­ szach zwierzęcych (5). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/82/WE z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniającą dyrektywę  2008/38/WE w  odniesieniu do pasz wspoma­ gających funkcjonowanie nerek w  przypadkach ich chro­ nicznej niewydolności (6). Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 19. Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 23. Dz.U. L 265 z 4.10.2008, s. 3. Dz.U. L 266 z 7.10.2008, s. 3. Dz.U. L 198 z 26.7.2008, s. 37. Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 48.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Artykuł  4

L 232/7

Teksty rozporządzeń  (WE) nr  721/2008, (WE) nr  971/2008, sprostowanego w  Dz.U.  L  267 z  8.10.2008, s.  32, oraz rozporządzenia  976/2008/WE  i  dyrektyw  2008/76/WE i  2008/82/WE w  języku islandzkim  i  norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Su­ plemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.