Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 8

L 232/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 58/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne  i  fitosanitarne)  i  załącznik  II (Przepisy techniczne, normy, badania  i  certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, (6)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98,

(7)

Rozporządzenie  (WE) nr  396/2005 Parlamentu Europej­ skiego  i  Rady (6), które jest już uwzględnione w  Porozu­ mieniu, uchyla dyrektywy Rady  76/895/EWG (7), 86/362/EWG (8), 86/363/EWG (9) oraz 90/642/EWG (10), które również są uwzględnione w  Porozumieniu  i  które w  związku z  powyższym należy uchylić w  ramach Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Załącznik  I  do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  42/2009 z  dnia 24 kwietnia 2009 r. (1).

Artykuł  1 W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Euro­ pejskiego  i  Rady) rozdziału  II załącznika  I  do Porozumienia do­ daje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0149: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. (Dz.U. L 58 z 1.3.2008, s. 1), — 32008 R 0260: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. (Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 31), — 32008 R 0839: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. (Dz.U. L 234 z 30.8.2008, s. 1).”. Artykuł  2

(2)

Załącznik  II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  27/2009 z  dnia 17 marca 2009 r. (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  396/2005 Parlamentu Europejskiego  i  Rady poprzez ustanowienie załączni­ ków  II, III i  IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w za­ łączniku I do wymienionego rozporządzenia (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmie­ niające rozporządzenie  (WE) nr  396/2005 Parlamentu Europejskiego  i  Rady poprzez ustanowienie załączni­ ka  VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej/produktu objętych odstępstwem odnośnie do za­ stosowania fumigantów do produktów po zbiorach (4).

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się na­ stępujące zmiany: 1) treść pkt 13 (dyrektywa Rady 76/895/EWG), pkt 38 (dyrek­ tywa Rady  86/362/EWG), pkt  39 (dyrektywa Rady 86/363/EWG) oraz pkt  54 (dyrektywa Rady  90/642/EWG) zostaje uchylona; 2) w pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się tiret w brzmieniu: „— 32008 R  0149: rozporządzeniem Komisji  (WE) nr  149/2008 z  dnia 29  stycznia  2008  r. (Dz.U.  L  58 z 1.3.2008, s. 1),

(6)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. (7)  Dz.U. L 340 z 9.12.1976, s. 26. (8)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 37. (9)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, s. 43. (10) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, s. 71.

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Ko­ misji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmienia­ jące rozporządzenie  (WE) nr  396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (5).

Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 19. Dz.U. L 130 z 28.5.2009, s. 19. Dz.U. L 58 z 1.3.2008, s. 1. Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 31. Dz.U. L 234 z 30.8.2008, s. 1.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 232/9

— 32008 R  0260: rozporządzeniem Komisji  (WE) nr  260/2008 z  dnia 18  marca  2008  r. (Dz.U.  L  76 z 19.3.2008, s. 31), — 32008 R  0839: rozporządzeniem Komisji  (WE) nr  839/2008 z  dnia 31  lipca  2008  r. (Dz.U.  L  234 z 30.8.2008, s. 1).”.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł  5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Artykuł 3 Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. Teksty rozporządzeń  (WE) nr  149/2008, (WE) nr 260/2008 i (WE) nr 839/2008 w języku islandzkim i norwe­ skim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dzien­ nika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 30 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.