Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 236 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające dodatkowe należności celne przywozowe w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Data ogłoszenia:2009-09-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 236 POZ 5

8.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 816/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 określające szczegółowe zasady wdrażania systemu dodatkowych należności przywozowych oraz ustalające dodatkowe należności celne przywozowe w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Z tego względu należy odpowiednio zmienić rozporzą­ dzenie (WE) nr 1484/95. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 614/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albumi­ nami jaj i mleka (2), w szczególności jego art. 3 ust. 4 oraz art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1484/95 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 1. Ceny reprezentatywne, o których mowa w art. 141 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (*) i w art. 3 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2783/75 są określane w regularnych odstępach czasu z uwzględnieniem w szczególności danych uzyskanych w ramach nadzoru Wspólnoty regulowanego art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (**). 2. Ceny reprezentatywne są zamieszczone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. ___________ (*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (**) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.”; 2) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Dodatkowych należności celnych, o których mowa w art. 1, nie stosuje się w odniesieniu do przywozów dokonywanych w ramach rozporządzeń Komisji (WE) nr 533/2007 (*), (WE) nr 539/2007 (**), (WE) nr 616/2007 (***), (WE) nr 1385/2007 (****) oraz (WE) nr 536/2007 (*****). ___________ (*) Dz.U. (**) Dz.U. (***) Dz.U. (****) Dz.U. (*****) Dz.U.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (3) ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj. Dane będące podstawą w określaniu cen reprezentatyw­ nych, o których mowa w art. 141 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, powinny być łatwo i stale dostępne, wiarygodne i niezależne od zainteresowanych podmiotów. Ponieważ dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1484/95, nie zawsze speł­ niają wszystkie powyższe warunki, należy zastąpić je informacjami uzyskanymi w ramach nadzoru Wspólnoty regulowanego art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego prze­ pisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4). Jednocześnie należy również uchylić obowiązek cotygodniowego zgłaszania cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 tego samego rozporządzenia (WE) nr 1484/95. Dodatkowych należności celnych nie należy nakładać na przywozy dokonywane w ramach kontyngentów taryfo­ wych ustanowionych w ramach Światowej Organizacji Handlu. Należy zatem zaktualizować wykaz rozporzą­ dzeń obowiązujących w odniesieniu do tych kontyn­ gentów.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 181 145 253 z z z z 16.11.2007, s. 1. 14.7.2009, s. 8. 29.6.1995, s. 47. 11.10.1993, s. 1.

(2)

(3)

L L L L L

125 128 142 309 128

z z z z z

15.5.2007, s. 9. 16.5.2007, s. 19. 5.6.2007, s. 3. 27.11.2007, s. 47. 16.5.2007, s. 6.”. Artykuł 2

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 236/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.9.2009

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 236 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20098.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2009 z dnia 7 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

  • Dz. U. L236 - 1 z 20098.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.