Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 10

Strona 10 z 25

miała miejsce w zakładzie w Marlboro, ani też zastoso­ wanie tradycyjnych metod produkcyjnych firmy Q-Cells (27). Niemcy przytaczają liczne przykłady na poparcie swojego stanowiska.

(57)

Ponadto władze niemieckie twierdzą, że krótka faza testów, szybki sukces i wykorzystanie produktów w celach handlowych nie stoją na przeszkodzie w uznaniu Sovello1 za projekt pilotażowy. Również „produkcja pilotażowa” zakładu w Marlboro została sprzedana. Powyższe jest wynikiem wysokiego popytu na produkty wykorzystujące energię słoneczną. Cena modułów odznaczających się niską wydajnością oraz sprawnością była niższa. Jeżeli nie udałoby się uzyskać w sposób trwały rzeczywistych wartości wydajności oraz sprawności produktów, projekt pilotażowy Sovello1 zakończyłby się niepowodzeniem. Również w takim przypadku wyprodukowane moduły zostałyby sprzedane, choćby po to, aby ograniczyć powstałe straty. Niemcy wyjaśniają, że pomiędzy rozpoczęciem produkcji w Sovello1 a rozpoczęciem prac nad Sovello2 upłynęło pięć miesięcy (a nie trzy miesiące, jak stwierdziła Komisja w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego). Władze niemieckie stoją na stanowisku, że faza testów w zakładzie pilotażowym Sovello1 była tak krótka, ponieważ praktykowane zwykle we wszystkich branżach rozdzielenie fazy inwestycji od fazy eksploatacji (zatrud­ nienie wykwalifikowanego personelu, ścisła współpraca z producentami sprzętu, wczesne zawarcie umów na dostawę materiałów produkcyjnych i części zamiennych, fizyczne oddzielenie produkcji ogniw od produkcji modułów) nie miało w tym przypadku miejsca, a także dlatego, iż całość projektu została bardzo dobrze zapla­ nowana. 5.2. Projekty inwestycyjne Sovello1 oraz Sovello2 to projekty odrębne

(58)

(54)

(59)

(55)

(60)

(56)

Zdaniem Niemiec wszystkie kryteria wymienione w pkt 49 MSF 2002 muszą zostać spełnione łącznie, aby Sovello1 i Sovello2 mogły być uznane za jednostkowy projekt inwestycyjny. Niemcy przytaczają liczne argu­ menty na poparcie powyższej interpretacji, powołując się przy tym na dotychczasową praktykę decyzyjną Komisji, w szczególności na decyzję w sprawie Qimonda, decyzję Komisji w sprawie AMD (28) (zwaną dalej decyzją w sprawie AMD) oraz na decyzję Komisji w sprawie Q-Cells (29) (zwaną dalej decyzją w sprawie Q-Cells). Z uwagi na fakt, iż warunek ten nie został spełniony w przypadku Sovello1 oraz Sovello2, oba projekty powinny być zdaniem władz niemieckich uznane za samodzielne projekty inwestycyjne.

(26) W przypadku […] (w miejsce tradycyjnej metody chemicznego osadzania z fazy lotnej wspomaganej plazmą, tzw. metody PECVD) stosuje się innowacyjną metodę […].

(27) Wymiary ogniw wykorzystywanych w ramach nowej technologii (150 mm × 80 mm) różnią się znacznie od konwencjonalnego, kwadratowego kształtu (156 mm × 156 mm) ogniw, wytwarzanych na bazie płytek krzemowych. Wymogi związane z różnym kształtem płytek oraz szczególne właściwości fizyczne płytek (np. […]) muszą zostać uwzględnione przy planowaniu i ustawieniu sprzętu i urządzeń w zakładzie Sovello1. (28) Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie N 810/06 – Pomoc dla AMD (Dz.U. C 246 z 20.10.2007, s. 1). (29) Decyzja Komisji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie N 850/06 – Pomoc dla Q-Cells (Dz.U. C 270 z 13.11.2007, s. 5).

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/23

(61)

Niemcy zapewniają, że Sovello1 oraz Sovello2 nie są powiązane ze sobą w sposób fizyczny, techniczny ani też funkcjonalny. Są odrębnymi zakładami produkcyj­ nymi posiadającymi całkowicie samowystarczalne urzą­ dzenia produkcyjne, osobne aktywa (grunty, budynki, sprzęt i urządzenia produkcyjne), a także osobne połą­ czenie z publiczną siecią dróg (różny adres), które znaj­ dują się na osobnych (choć sąsiadujących ze sobą) i zakupionych w innym czasie gruntach (30).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.