Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 11

Strona 11 z 25

Zdaniem władz niemieckich oba zakłady produkcyjne, poprzez technologię „String-Ribbon”, obejmują cały łańcuch wartości, od płytek, poprzez ogniwa, na modułach skoń­ czywszy. Każdy zakład może zostać sprzedany oddzielnie, bez konieczności wprowadzania fizycznych zmian w procesie produkcyjnym (31). Niemcy twierdzą, że porównanie Sovello1 i Sovello2 pozwala zauważyć pomiędzy zakładami wyraźne różnice dotyczące technologii produkcji (nowe procesy technolo­ giczne, produkcja cieńszych płytek) oraz jakości (wyższa wydajność) produktów i produktów pośrednich (płytki, ogniwa i moduły). Władze niemieckie twierdzą w szczególności, że opcja zakupu, która została przyznana Sovello w umowie sprzedaży gruntu w odniesieniu do działki graniczącej z Sovello1, oznaczała w istocie jedynie pewne zobowią­ zanie sprzedawcy, a także, iż w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie pomocy państwa nie można uznać, że zakup gruntów jest równoważny z rozpoczęciem realizacji projektu inwestycyjnego. W związku z tym, zdaniem władz niemieckich, opcja zakupu nie stanowi jednoznacznego dowodu potwierdzającego istnienie jednolitego planu inwestycyjnego obejmującego zarówno Sovello1, jak też Sovello2. Ponadto Niemcy zwracają uwagę na fakt, że w decyzji w sprawie Q-Cells Komisja doszła do wniosku, iż nie można mówić o istnieniu związku pomiędzy dwiema inwestycjami, jeżeli obie inwestycje dotyczą własnych gruntów, budynków i wyposażenia, są osobno zarzą­ dzanie, a wspólne jest jedynie prowadzenie spraw strate­ gicznych i dotyczących przedsiębiorstwa. Wspólne prowadzenie spraw strategicznych i dotyczących przed­ siębiorstwa ma w przypadku Sovello1 i Sovello2 czysto handlowe uzasadnienie i nie jest niezbędne dla samego istnienia oraz sukcesu obu projektów. Niemcy stoją na stanowisku, że istniejący plan strate­ giczny, który (jak przedstawiono to w pierwotnej umowie spółki joint-venture) przewidywał zwiększenie mocy produkcyjnych w przypadku sukcesu projektu pilo­

tażowego, nie powinien być postrzegany inaczej niż odpowiednie plany w decyzji w sprawie Qimonda.

(66)

Niemcy wyjaśniają, że oba projekty inwestycyjne, Sovello1 oraz Sovello2, realizują odmienne cele, nawet jeżeli w obu przypadkach chodzi o produkcję modułów słonecznych. Sovello1 przypomina raczej studium wyko­ nalności (którego celem jest sprawdzenie technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji produkcji prze­ mysłowej w oparciu o technologię „String-Ribbon” wzdłuż całego łańcucha wartości), podczas gdy Sovello2 dotyczy właściwej produkcji określonej grupy produktów przeznaczonych na sprzedaż, w przypadku której doko­ nano standaryzacji doświadczeń technicznych zebranych w trakcie realizacji projektu Sovello1. Zdaniem władz niemieckich porównanie dokonane w pkt 61 decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego porównanie (pomiędzy mnożnikiem stosowanym w przypadku kosztów inwestycji będących przedmiotem decyzji w sprawie Qimonda oraz odpo­ wiednim mnożnikiem stosowanym w przypadku projektu Sovello) nie uwzględnia elementów specyficz­ nych dla określonego sektora i w związku z tym nie może zostać uznane za podstawę do wyłączenia Sovello1 z zakwalifikowania jako projektu pilotażowego. Ponadto Niemcy twierdzą, że koszty, o których mowa w decyzji w sprawie Qimonda, odnoszą się do trzech projektów inwestycyjnych, a także iż koszty budynków i urządzeń ponoszone w przemyśle półprzewodników są znaczenie wyższe niż w przypadku sektora energii słonecznej oraz że zdolność produkcyjna jednego urządzenia jest w przypadku przemysłu półprzewodników wyraźnie niższa (wskutek czego w przypadku przemysłu półprze­ wodników niezbędny jest zakup większej ilości sprzętu). Poza tym realizacja projektów pilotażach w przemyśle półprzewodników wiąże się, zdaniem władz niemieckich, ze stosunkowo niższymi kosztami, co jest konsekwencją wyższego stopnia standaryzacji stosowanego sprzętu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.