Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 12

Strona 12 z 25

Zdaniem Niemiec przyczyną wyższego ilorazu kosztów kolejnego projektu i kosztów projektu pilotażowego mogą być również większe możliwości finansowe inwes­ tora (co nie powinno usprawiedliwiać wyższej pomocy państwa). Władze niemieckie twierdzą, że pierwotna umowa spółki joint-venture zawiera jedynie ogólnie sformułowany zamiar zwiększenia mocy produkcyjnych Sovello i nie ustanawia funkcjonalnego powiązania pomiędzy Sovello1 i Sovello2, nie zawiera bowiem jakichkolwiek innych specyfikacji dotyczących drugiego projektu inwestycyj­ nego (lokalizacja, technologie produkcyjne, sprzęt, zaopatrzenie w krzem oraz finansowanie). Niemcy wyjaśniają, że ostateczna decyzja o realizacji inwestycji Sovello2 została podjęta w czerwcu 2006 r. w oparciu o następujące kryteria: 1) stały, intensywny wzrost popytu na rynku, gwarantujący zbyt towarów przez dłuższy okres; 2) zawarcie długoterminowej umowy na dostawy krzemu (umowa z REC z czerwca 2006 r.); 3) udokumentowany sukces techniczny i ekonomiczny projektu pilotażowego Sovello1 (plano­ wana wydajność oraz pożądana sprawność ogniw słonecznych zostały osiągnięte w czerwcu 2006 r.).

(62)

(67)

(63)

(64)

(68)

(65)

(30) Działki zostały zakupione osobno, jednakże umowa sprzedaży działki na potrzeby Sovello1 (umowa sprzedaży z […].) zawierała niezobowiązującą opcję zakupu kolejnej działki na potrzeby Sovello2 (umowa sprzedaży z […]). Decyzja o zakwalifikowaniu gruntu dla Sovello2 jako „działki przeznaczonej na potrzeby prze­ mysłowe” nastąpiła dopiero w późniejszym czasie, a uzbrojenie działek zostało przeprowadzone osobno. (31) Władze niemieckie powołują się w tym przypadku na ekspertyzę Deloitte & Touche GmbH z dnia 27 września 2006 r., przedsta­ wioną Komisji wraz ze zgłoszeniem. W dokumencie tym stwierdza się, że działalność Sovello1 i Sovello2 może być prowadzona odrębnie, a oba zakłady mogą zostać osobno sprzedane.

(69)

L 237/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(70)

Władze niemieckie zwracają uwagę na fakt, że w momencie pojęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej Sovello1 (styczeń 2005 r.) nie było ani technicznych, ani ekonomicznych możliwości uruchomienia inwestycji Sovello2. Ponadto nie można było jeszcze w tym momencie przewidzieć, czy projekt Sovello1 zakończy się sukcesem. 5.3. Brak przesłanek ekonomicznych do sztucznego rozdzielenia Sovello1 i Sovello2

sowa, jaką Niemcy zamierzają przyznać Sovello na podstawie istniejących systemów pomocy regionalnej: „systemu programu wspólnotowego” oraz „ustawy o dotacjach inwestycyjnych”, stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE. Wniosek ten nie został zakwestionowany przez władze niemieckie.

6.2. Wymóg zgłaszania, zgodność z prawem i prawo właściwe

(75)

pomocy

(71)

Niemcy twierdzą, że Sovello nie miało żadnych prze­ słanek ekonomicznych, aby sztucznie rozdzielić Sovello1 i Sovello2. Z uwagi na koncepcję samowystarczalności obu zakładów produkcyjnych Sovello poniosło koszty dodatkowe w kwocie około […] (32). W związku z tym władze niemieckie stoją na stanowisku, że Sovello nie mogło wykorzystać synergii i efektu skali, które zazwy­ czaj pojawiają się w przypadku jednostkowych projektów inwestycyjnych. Wyższe koszty inwestycyjne nie zosta­ łyby zrekompensowane poprzez wyższą kwotę pomocy, której można by spodziewać się w przypadku uznania obu projektów za odrębne inwestycje, ponieważ wyso­ kość dodatkowej kwoty pomocy wyniosłaby 10 mln EUR (33). 5.4. Wniosek: Sovello1 i Sovello2 nie stanowią jednostkowego projektu inwestycyjnego

Zgłaszając środek dnia 20 grudnia 2006 r., władze niemieckie spełniły wymóg dotyczący indywidualnego zgłoszenia określony w pkt 24 MSF 2002.

(76)

Zgodnie z pkt 63 oraz przypisem 58 Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (34), zgodnie z którymi projekty inwestycyjne podlegające obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia oceniane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu zgłoszenia, Komisja oceniła dany środek pomocy na podstawie Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej z 1998 r., mapy pomocy regionalnej dla Niemiec na lata 2004–2006 oraz MSF 2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.