Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 13

Strona 13 z 25

(72)

Na podstawie wcześniejszych decyzji Komisji władze niemieckie wnioskują, że Komisja uznaje dwie odrębne inwestycje za jednostkowy projekt inwestycyjny jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie wszystkie kryteria określone w pkt 49 MSF 2002. W związku z tym Niemcy uważają, że nawet w przypadku nieuznania Sovello1 za projekt pilotażowy, Sovello1 i Sovello2 nie tworzą razem jednostkowego projektu inwestycyjnego, ponieważ nie są spełnione łącznie wszystkie kryteria określone w pkt 49 MSF 2002. Zdaniem Niemiec niewielka fizyczna odległość oraz bliskość w czasie obu projektów nie oznacza, że obie inwestycje należy uznać za jednostkowy projekt inwesty­ cyjny w rozumieniu pkt 49 MSF 2002 oraz że projekt nie został sztucznie podzielony w celu ominięcia prze­ pisów MSF 2002. 6. OCENA ŚRODKA POMOCY 6.1. Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE

6.3. Zgodność pomocy z ogólnymi przepisami Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej z 1998 r.

(77)

(73)

Już w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że projekt dotyczy jednostkowego projektu inwestycyjnego w rozumieniu Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej z 1998 r., a także iż kwalifikowalne koszty inwestycyjne są dokładnie określone i niezbędne jest w tym przypadku przestrzeganie zasad dotyczących kumulacji. Ponadto Sovello zwróciło się z wnioskiem o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac na projektem i jest zobowią­ zane do utrzymania inwestycji co najmniej przez okres pięciu lat. Sovello wniosło wkład własny w wysokości co najmniej 25 % całości kosztów kwalifikowalnych. Z uwagi na fakt, że pomoc dla Sovello ma zostać przy­ znana w ramach sprawdzonych już systemów, jest ona co do zasady zgodna z ogólnymi przepisami Wytycz­ nych w sprawie krajowej pomocy regionalnej z 1998 r. Komisja potwierdza powyższe stwierdzenie w niniejszej decyzji.

(74)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego Komisja doszła do wniosku, że pomoc finan­

6.4. Zgodność pomocy z MSF 2002 6.4.1. Jednostkowy projekt inwestycyjny

(78)

(32) Ponieważ nie zrealizowano jednostkowego projektu inwestycyjnego, który miałby na celu zwiększenie mocy produkcyjnej do poziomu 90 MWp, ale przeprowadzono dwie odrębne inwestycje: Sovello1 (30 MWp) oraz Sovello2 (60 MWp). (33) Obliczenia przedmiotowej dodatkowej kwoty opierają się na zało­ żeniu, że w przypadku jednostkowego projektu inwestycyjnego koszty kwalifikowalne w łącznej wysokości 144 mln EUR byłyby niższe i w odniesieniu do tak dużego projektu inwestycyjnego przyznana zostałaby premia dla MŚP.

Zgodnie z pkt 49 MSF 2002 projekt inwestycyjny nie może zostać sztucznie podzielony na podprojekty, aby ominąć postanowienia MSF 2002. Projekt inwestycyjny obejmuje wszystkie trwałe inwestycje w zakładzie

(34) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/25

produkcyjnym w okresie trzech lat (35). Zakład produk­ cyjny oznacza „niepodzielny z ekonomicznego punktu widzenia szereg składników majątku trwałego wypełnia­ jących precyzyjnie określoną funkcję techniczną, powią­ zanych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają jasno określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu”.

(83)

ocenę tych kryteriów. Kryteria ocenia się w sposób ogólny w odniesieniu do konkretnego przypadku. Z powyższego wynika, że dwa projekty inwestycyjne mogą stanowić jednostkowy projekt inwestycyjny nawet wówczas, gdy nie wszystkie kryteria są spełnione. Takie kryteria, jak: — określona funkcja techniczna,

(79)

Ponieważ Sovello otrzymało już w przeszłości pomoc na rzecz wcześniejszego projektu inwestycyjnego (Sovello1) o takiej samej lokalizacji (na gruncie graniczącym z działką, na którym znajduje się Sovello 2) i w okresie pomiędzy rozpoczęciem prac nad projektem Sovello1 (2005) a datą rozpoczęcia prac nad projektem Sovello2 (czerwiec 2006 r.) upłynęło mniej niż trzy lata, należy stwierdzić, czy wcześniejsza inwestycja wraz ze zgło­ szonym projektem Sovello 2 nie tworzy jednostkowego projektu inwestycyjnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.