Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 14

Strona 14 z 25

(84)

— powiązanie fizyczne lub funkcjonalne, — jasno określony cel, — niepodzielność ekonomiczna, zostaną poddane poniżej analizie w ramach oceny ogólnej. Uwzględniony zostanie przy tym argument władz niemieckich, zgodnie z którym Sovello nie miało żadnych przesłanek ekonomicznych do dokonania sztucznego podziału pomiędzy Sovello1 i Sovello2. 6.4.1.1. O k r e ś l o n a f u n k c j a t e c h n i c z n a

(85)

(80)

Komisja przyjmuje zazwyczaj, że wszystkie trwałe inwe­ stycje w zakładzie produkcyjnym, zrealizowane w okresie trzech lat, tworzą jednostkowy projekt inwestycyjny. Uwagi Niemiec dotyczące kwestii jednostkowego projektu inwestycyjnego zostały zbadane w oparciu o kryteria wymienione w pkt 49 MSF.

(81)

Zdaniem Komisji nic nie wskazuje na to, że projekt inwe­ stycyjny został sztucznie podzielony na dwa podprojekty, aby ominąć postanowienia MSF 2002. Fakt, że postano­ wienia MSF 2002 nie zostały celowo ominięte, nie oznacza jednak automatycznie, iż projekty uruchomione w okresie trzech lat nie stanowią jednostkowego projektu inwestycyjnego (zob. także pkt 47–49 decyzji w sprawie ADM, w której Komisja stwierdziła, że chodzi w tym przypadku o jednostkowy projekt inwestycyjny, pomimo że projekty nie zostały sztucznie podzielone, aby ominąć postanowienia MSF 2002). Stwierdzenia, czy w danym przypadku istnieje jednostkowy projekt inwestycyjny, dokonuje się w oparciu o kryteria wymienione w pkt 49 MSF na podstawie faktów, a nie w zależności od tego, czy działania miały celowy charakter.

Oba zakłady spełniają tę samą, określoną funkcję tech­ niczną: jest nią produkcja modułów słonecznych w oparciu o technologię „String-Ribbon”. Ponadto stwierdza się, że nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na fakt, iż produkcja w Sovello1 oraz Sovello2 wiąże się z dostępnością różnych czynników produkcji (w obu przypadkach surowcem jest krzem). Zmiany dotyczące wyposażenia i sprzętu w Sovello2, będące konsekwencją doświadczeń zebranych w trakcie realizacji projektu Sovello1 i służące poprawie wydajności produkcji, mogą prowadzić do niewielkich różnic pomiędzy modu­ łami produkowanymi w Sovello1 i Sovello2. Zdaniem Komisji różnice powyższe są jednak efektem zwykłych środków dostosowawczych, podejmowanych w ramach projektów przemysłowych i nie zmieniają faktu, iż oba zakłady produkcyjne spełniają tę samą, określoną funkcję techniczną. 6.4.1.2. P o w i ą z a n i e f i z y c z n e l u b f u n k c j o ­ nalne

(82)

Na podstawie praktyki decyzyjnej Komisji władze niemieckie wnioskują, że niezbędne jest łączne spełnienie wszystkich kryteriów wymienionych w pkt 49 MSF 2002, aby dwa projekty mogły zostać uznane za jedno­ stkowy projekt inwestycyjny. Komisja nie może się zgodzić z taką interpretacją. W żadnej z poprzednich decyzji Komisji nie stwierdzono, iż niezbędne jest speł­ nienie wszystkich kryteriów, aby dany projekt mógł zostać uznany za jednostkowy projekt inwestycyjny. Zdaniem Komisji MSF 2002 przewiduje raczej ogólną

(86)

(35) Z uwagi na fakt, że projekty inwestycyjne mogą być realizowane na przestrzeni wielu lat, za początek trzyletniego okresu przyjmuje się datę rozpoczęcia prac nad projektem.

Sovello1 i Sovello2 są odrębnymi zakładami produkcyj­ nymi, posiadającymi osobne aktywa, a także osobne połączenie z publiczną siecią dróg. Oba zakłady produk­ cyjne realizują cały proces produkcji modułów słonecz­ nych, od płytek, poprzez ogniwa, aż do gotowych modułów. Nie istnieje powiązanie fizyczne pomiędzy dwoma zakładami produkcyjnymi stanowiącymi „zbiór aktywów trwałych spełniających ściśle określoną funkcję techniczną”. W ekspertyzie przedłożonej Komisji stwierdza się, że zakłady mogłyby zostać osobno sprze­ dane oraz iż mogą prowadzić odrębną działalność, bez konieczności wprowadzania fizycznych zmian w procesie produkcyjnym. Komisja nie ma powodu, aby nie zgodzić się z powyższym wnioskiem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.