Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 15

Strona 15 z 25

L 237/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2009

(87)

Zakłady produkcyjne Sovello1 oraz Sovello2 dokonały centralizacji niektórych usług. Ponadto produkują ten sam produkt w oparciu o tę samą technologię i przy użyciu tego samego sprzętu i urządzeń produkcyjnych. Zazwyczaj korzystają również z usług tych samych dostawców sprzętu i surowców. Również prace konser­ wacyjne i zarządzanie częściami zamiennymi mają scen­ tralizowany charakter. Prawdą jest natomiast, że brakuje w tym przypadku niektórych elementów, które stanowi­ łyby typowy dowód na istnienie funkcjonalnego powią­ zania pomiędzy „zbiorem aktywów trwałych spełniają­ cych ściśle określoną funkcję techniczną”, który stanowią oba zakłady produkcyjne. I tak na przykład brak jest stosunku dostawy pomiędzy oboma projektami Sovello. Nie można mówić także o korzystaniu ze wspólnej infra­ struktury technicznej (np. elektrowni lub podobnej insta­ lacji), nie ma miejsca w tym przypadku również wymiana produktów pośrednich. Oba zakłady realizują samowys­ tarczalne linie produkcyjne. Jeżeli chodzi o przewidzianą w umowie sprzedaży gruntu opcję zakupu sąsiedniej działki, Komisja podziela w tym szczególnym przypadku opinię władz niemieckich, zgodnie z którą tego rodzaju opcja zakupu nie stanowi sama w sobie wystarczającej przesłanki do sformuło­ wania wniosku, iż pomiędzy zakładami istnieje funkcjo­ nalne powiązanie w rozumieniu pkt 49 MSF 2002. Zwłaszcza że beneficjent nie musiał w związku z przedmiotową opcją ponosić dodatkowych kosztów, a inwestor rozważał dla projektu Sovello2 również i inne lokalizacje. W świetle powyższych rozważań Komisja uznaje, że pomiędzy Sovello1 a Sovello2 nie istnieje wyraźne fizyczne lub funkcjonalne powiązanie w rozumieniu pkt 49 MSF 2002. 6.4.1.3. J a s n o o k r e ś l o n y c e l

(88)

koniecznie realizować odmienny cel. Komisja stwierdziła jedynie w przedmiotowej decyzji, że sporny projekt pilo­ tażowy realizował inny cel i łącznie z drugim projektem nie tworzył jednostkowego projektu inwestycyjnego. Fakt, iż w przypadku jednego z przedmiotowych projektów chodzi o projekt pilotażowy, może stanowić ważną przesłankę przy ocenie celów obu projektów, stanowiącą o odmienności celów realizowanych przez oba projekty. Jednakże w zależności od szczególnych cech projektów w konkretnym przypadku fakt ten może okazać się niewystarczający do wyraźnego rozróż­ nienia celów obu projektów. Również po uwzględnieniu trudności związanych ze wskazaniem, który projekt powinien zostać uznany za pilotażowy, należy zdaniem Komisji raczej w oparciu o indywidualne cechy projektu zbadać, czy projekt – z uwagi na swój szczególny charakter projektu pilotażowego – realizuje cel, który można w wystarczającym stopniu odróżnić od celu drugiego projektu. W kontekście tym przytoczono szereg elementów, które wskazują, że Sovello1 oraz Sovello2 mają odmienne, jasno zdefiniowane cele.

(92)

(89)

Argumenty przytoczone przez EPIA potwierdzają, że w sektorze energii słonecznej opracowanie innowacji i nowych technologii na podstawie kryteriów ekonomicz­ nych przebiega często w kilku etapach, a także iż w sektorze fotowoltaicznym realizuje się szereg projektów, które mają na celu sprawdzenie możliwości zastosowania innowacji w przemyśle oraz powtarzalności procesów, jeszcze przed uruchomieniem masowej produkcji. Argumenty potwierdzają ponadto, że Sovello1 było pierwszą na świecie inwestycją, w ramach której testowano w warunkach przemysłowych technologię „String-Ribbon”. Z treści umowy spółki joint-venture Komisja wnioskuje, że produkcja płytek w Sovello1 miała być wprawdzie realizowana w oparciu o technologię „String-Ribbon”, ale w połączeniu z technologiami produkcyjnymi firmy Q-Cells. Miało to na celu opracowanie metody produk­ cyjnej, która mogłaby być stosowana na skalę przemy­ słową i której opłacalność zostałaby wcześniej udowod­ niona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.