Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 16

Strona 16 z 25

Niezbędne zatem było wprowadzenie całego szeregu innowacji technicznych oraz opracowanie specjalnych urządzeń na potrzeby Sovello1, przy czym główny obszar działań dotyczył automatyzacji i opracowania powtarzalności metody produkcyjnej, która mogłaby być stosowana na skalę przemysłową. W konsekwencji doprowadziło to do wyprodukowania modułów typu „Spruce Line”. W przypadku Sovello1 chodziło zatem o zupełnie nowy projekt, którego celem było sprawdzenie możliwości technicznych i ekonomicznych na potrzeby produkcji na skalę prze­ mysłową modułów słonecznych w oparciu o technologię „String-Ribbon”. Cel projektu Sovello2 obejmował uruchomienie przemysłowej produkcji seryjnej, a warunkiem jej rozpoczęcia był sukces Sovello1. W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś­ niającego Komisja wyraziła wątpliwość dotyczącą wiel­ kości zakładu Sovello1 (moc produkcyjna na poziomie 30 MWp) w zestawieniu z produkcją laboratoryjną w Marlboro (15 MWp) oraz produkcją seryjną zakładu Sovello2 (zaledwie 60 MWp). Władze niemieckie

(93)

(90)

Niemcy twierdzą, że w przypadku Sovello chodzi o projekt pilotażowy, którego celem było udowodnienie w skali przemysłowej funkcjonalności, wydajności i ekonomiczności procesu produkcyjnego opartego na innowacyjnej technologii (36), realizowanego wzdłuż całego łańcucha wartości. Celem projektu Sovello2 było natomiast zwiększenie zdolności produkcyjnych i rozpoczęcie produkcji seryjnej, już po potwierdzeniu technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji przedsięwzięcia. W oparciu o te argumenty władze niemieckie stwierdzają, że projekty inwestycyjne Sovello1 i Sovello2 realizowały odmienne cele. W tym kontekście Komisja chciałaby wyjaśnić, że – wbrew interpretacji władz niemieckich – w decyzji w sprawie Qimonda nie twierdziła, iż projekty pilota­ żowe na potrzeby stosowania pkt 49 MSF 2002 muszą

(94)

(91)

(36) Władze niemieckie przekazały dodatkowe wyjaśnienia dotyczące różnic pomiędzy fazą testów w warunkach laboratoryjnych w zakładzie w Marlboro a procesami przemysłowymi, testowanymi w ramach projektu Sovello1. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami produkcja w Marlboro opierała się na technologii „String-Ribbon” firmy Evergreen, moduły były wykonywane ręcznie, a produkt końcowy stanowiły moduły typu „Cedar Line”. Z informacji władz niemieckich wynika, że […].

9.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/27

wyjaśniły jednak, że zakład produkcyjny w Marlboro osiągnął pełną moc produkcyjną dopiero w roku 2004, stwierdzając również, że fakt ten nie stanowi dowodu potwierdzającego stosowanie przemysłowej metody produkcji. Na powyższe wskazuje również fakt, iż w tym czasie Evergreen nosiło się z zamiarem zakoń­ czenia produkcji w Marlboro (i realizacji tam wyłącznie działań w zakresie B+R) oraz rozbudowy swojego nowego zakładu produkcyjnego w Devens (37).

(98)

(95)

Ponadto władze niemieckie zwracają uwagę na fakt, iż w przemyśle fotowoltaicznym realizuje się zazwyczaj projekty pilotażowe, w ramach których moc produkcyjna zakładu kształtuje się na poziomie 10–30 MWp. Poza tym moc produkcyjna Sovello1, wynosząca 30 MWp, jest konsekwencją zastosowania […]. Komisja miała początkowo wątpliwości dotyczące ograniczonych – w porównaniu z Sovello1– mocy produkcyjnych zakładu Sovello2. Władze niemieckie wyjaśniły jednak, że zakłady produkcyjne stosujące technologię „String-Ribbon” osią­ gają obecnie moc produkcyjną na poziomie maksymalnie ok. 75–80 MWp, a także że w 2008 r. rozpoczęła się dalsza rozbudowa Sovello (Sovello 3). W chwili obecnej rozbudowa ta została już prawie ukończona.

W związku z tym jest prawdą, że już w lutym 2006 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy na rzecz Sovello2 (tymczasową decyzję o przyznaniu dotacji podjęto w grudniu 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.