Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/08 (ex N 864/06), którą Niemcy zamierzają przyznać na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4516) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 17

Strona 17 z 25

). W momencie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja uznała, że beneficjent w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy posiada konkretne plany dotyczące zakresu oraz finansowania projektu inwestycyjnego. Z dostarczonych informacji wynika jednak, że ostateczna decyzja inwesty­ cyjna została podjęta dopiero w czerwcu 2006 r., czyli po zakończeniu zaplanowanych etapów działań dla Sovello2. Ponadto umowa dostawy zawarta z REC (która zapewniała odpowiednie zaopatrzenie Sovello2 w krzem) została podpisana dopiero w czerwcu 2006 r., co oznacza, że decyzja w sprawie przyszłości inwestycji została podjęta dopiero w tym czasie. Jest wprawdzie możliwe, że zarząd podmiotu otrzymującego pomoc mógł już wcześniej posiadać informacje dotyczące osiąg­ nięcia celów technologicznych i ekonomicznych. Powy­ ższe nie stoi jednak w sprzeczności z faktem, że Sovello1 zostało w roku 2005 pomyślane jako projekt pilotażowy, w ramach którego realizowane były określone cele tech­ nologiczne i gospodarcze, wyraźnie odmienne od celów realizowanych przez Sovello2. Ponadto Komisja uwzględniła fakt, że Sovello1 spełnia wymogi projektu pilotażowego, określone w tzw. „Fras­ cati manual OECD” (38), podręczniku zawierającym katalog ogólnych norm przyjętych w polityce w zakresie badań i rozwoju. W definicji OECD dokonano rozróżnienia pomiędzy różnymi formami projektów pilotażowych. Rozróżniono projekty służące ekspery­ mentalnym pracom rozwojowym nad nowym wynalaz­ kiem lub technologią (w tym przypadku technologią „String-Ribbon”) w warunkach laboratoryjnych oraz projekty, które dotyczą eksperymentalnych prac rozwo­ jowych nad procesami technologicznymi na potrzeby wykorzystania przemysłowego nowej technologii lub wynalazku.

(99)

(96)

Jeżeli chodzi o porównanie mnożnika kosztów zastoso­ wanego w inwestycji Qimonda z odpowiednim mnożni­ kiem zastosowanym w przypadku projektu inwestycyj­ nego Sovello, to Komisja stwierdza, że w przypadku decyzji w sprawie Qimonda koszty dotyczą trzech inwe­ stycji, a także iż koszty budynków i sprzętu w przemyśle półprzewodników są wyraźnie wyższe niż w przypadku przemysłu fotowoltaicznego oraz że zdolność produk­ cyjna pojedynczego urządzenia jest w przypadku prze­ mysłu półprzewodników znacznie niższa (stąd urucho­ mienie produkcji masowej wymaga zastosowania więk­ szej liczby urządzeń). Ponadto Komisja stwierdza, że koszt realizacji projektów pilotażowych w przemyśle półprzewodników jest niższy, co wynika z wyższego stopnia standaryzacji urządzeń. Oprócz tego Komisja stoi na stanowisku, że przyczyną wyższego ilorazu kosztów kolejnego projektu i kosztów projektu pilotażo­ wego mogą być większe możliwości finansowe inwes­ tora. Komisja stwierdza również, że początkowo zgło­ szono projekt znacznie bardziej obszerny (Sovello2 + Sovello3), a także iż w późniejszym czasie zgłoszenie zostało zmienione, aby usunąć z jego treści dotacje dla Sovello3, wreszcie, iż realizacja projektu inwestycyjnego Sovello3 opóźniła się. W związku z powyższym, przy uwzględnieniu dynamiki i szybkiego rozwoju tego określającego popyt sektora, Komisja uważa, że „niski” mnożnik kosztów w przypadku obu projektów Sovello nie oznacza, iż w przypadku Sovello1 nie chodzi o projekt pilotażowy realizujący inny cel niż Sovello2.

(100) W pkt 2.3.4 „Frascati Manual” wyraźnie odniesiono się

do przypadków z pogranicza B+R i działalności przemy­ słowej (jak ma to miejsce w przypadku Sovello1). Ponadto w oparciu o przytoczoną w dokumencie klasy­ fikację wyjaśniono, w jaki sposób można odróżnić dzia­ łania w zakresie B+R od działalności przemysłowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że standardy i poziomy odniesienia (np. mnożnik stosowany w odniesieniu do kosztów) mogą się różnić w poszczególnych branżach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 237 POZ 15 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 34 z 20099.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2009 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainy

 • Dz. U. L237 - 11 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/117/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia oleju parafinowego o nr. CAS 8042-47-5 jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L237 - 7 z 20099.9.2009

  Dyrektywa Rady 2009/116/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 91/414/EWG w celu włączenia olejów parafinowych o nrach CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 i CAS 97862-82-3 jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L237 - 5 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2009 z dnia 8 września 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L237 - 3 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2009 z dnia 7 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L237 - 1 z 20099.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2009 z dnia 8 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.